Ny modell för uppföljning av läkemedel

2018-10-18


Mitt i avhandlingen insåg Thomas Cars att både myndigheter och läkemedelsföretag behövde den kunskap han tog fram – en vetenskaplig modell för uppföljning av nya läkemedel. Just nu testar de första kunderna modellen som analyserar nytta och effektivitet, biverkningar och kostnadseffektivitet.

Thomas Cars är forskare vid insitutionen för medicinska vetenskaper och vd i det nystartade bolaget Sence Research som ska bidra till bättre uppföljning av nya läkemedel.

Thomas Cars är apotekare i grunden och disputerade hösten 2016. I avhandlingens första del undersökte han om det på ett meningsfullt sätt skulle gå att extrahera läkemedelsdata från journaler, i det här fallet från TakeCare i Stockholms läns landsting. Fokus låg på nya biologiska läkemedel som gavs på sjukhus. Det visade sig att det gick.

Det var under avhandlingens andra del som Thomas Cars tillsammans med sin handledare Johan Sundström, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, förstod att de var något eftertraktat på spåren. I det vidare arbetet utvecklades analysmodellen.

– De kliniska prövningarna innan ett läkemedel godkänns är oumbärliga för att studera vilken effekt läkemedlet har. Men i verkligheten visar det sig ofta att användarna är en bredare och mer komplex grupp. Därför behövs en noggrann uppföljning av läkemedel också när de når marknaden, berättar Thomas Cars.

Han menar att uppföljningen idag är ganska bristfällig, trots att det finns otroligt mycket data i journaler och hälso- och sjukvårdsregister av olika slag som skulle kunna användas för kvalitetsförbättringar i vården.

Själva innovationen i Thomas Cars och Johan Sundströms arbete är en i förväg definierad sekventiell uppföljningsmodell, där ett nytt läkemedel följs upp regelbundet från den dagen det kommer ut på marknaden. På så sätt skapas evidens löpande. Tanken är att myndigheter, läkemedelsföretag och landsting, i en transparent process, tillsammans kommer överens om en strukturerad uppföljning redan en tid innan ett läkemedel börjar säljas.

– Myndigheterna är givetvis kravställare, men vi tror att det är viktigt att även läkemedelsföretagen bjuds in till dialogen och får bidra med sin kunskap kring läkemedlet. Genom att i förväg skaka hand på vad som ska följas upp och hur det ska göras ökar förutsättningarna för att alla ska kunna lita på resultatet, säger Thomas Cars.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en av de myndigheter som i ett samarbete med Uppsala universitet idag testar analysmodellen.

– Idag får ungefär hälften av de läkemedel som TLV godkänner villkorade subventioner. Villkoren behöver utvärderas med jämna mellanrum och TLV letar en modell som passar för det.

Förra året startade Thomas Cars och Johan Sundström företaget Sence Research AB för att nå ut med sitt erbjudande. Sedan dess har de anställt en person till, apotekaren Matilda Almstedt. Thomas Cars som arbetade i det statliga apoteket fram till avregleringen och sedan i Stockholms läns landsting tycker att det är otroligt spännande att nu få driva och utveckla en egen idé.

– Det som framförallt driver mig är att säkerställa att rätt patient får rätt läkemedel, säger han.

UU Innovation hjälper till att bygga affärskompetens

Kontakten med UU Innovation var avgörande för Sence Research AB bolagsstart, berättar Thomas Cars.

– Framför allt har vi fått hjälp att identifiera och eliminera risker. För oss är det av största vikt att vi skyddar och hanterar data på ett säkert sätt, eftersom uppföljningsmodellen för läkemedel hanterar hälso- och sjukvårdsvårdsinformation.

Därför har Sence Research AB valt att ISO-certifiera sig i ett ledningssystem för informationssäkerhet.

– Vi är visserligen ett litet företag men vi vill växa så det känns bra att ha genomfört det.

Nästa steg är att knyta kontakt med en affärscoach via UIC. Samtidigt fortsätter arbetet med att göra själva produkten ännu bättre.

– Jag kommer alltid att ha ett ben i forskningen och jag vill fortsätta att vidareutveckla analysmodellen säger Thomas Cars.