Finansiering av tidiga kommersialiseringsprojekt

Finansiering

Vi hjälper dig hitta rätt finansiering för din idé.

För att utvärdera och utveckla forskningsnära idéer och affärskoncept krävs oftast pengar och andra resurser. Det kan exempelvis handla om att finansiera patentansökningar, verifiera resultat för framtida kommersiell användning och göra preliminära marknadsundersökningar för att få information om kundbehov.

Vi kan hjälpa till att hitta olika former av finansiering, ge råd, återkoppling på ansökningar och bidra med kontakter.

Kontakta en affärsrådgivare så får du veta mer om vilka möjligheter som finns och vad som kan passa just din idé eller projekt.

Behöver du finansiering för att testa din idé?

Har du ett intressant forskningsresultat med kommersiell potential eller en nyskapande idé som kan skapa annan samhällsnytta? Vi kan ha pengarna du behöver för att tidigt verifiera din idé och möjliggöra de första stegen i utvecklingen av ett fungerande affärskoncept eller annat nyttiggörande.

UU Innovation har hand om det Vinnovafinansierade programmet VFT. Nedan kan du läsa mer om den finansieringsmöjligheten. Du kan också höra av dig till oss för mer information.

Kontakta en affärsrådgivare

Finansiering för att tidigt minska riskerna i ditt projekt

VFT - verifiering för tillväxt

UU Innovation har medel från Vinnova som är till för att utveckla och verifiera innovativa idéer från både forskare och studenter. Pengarna är avsedda att användas till sådant som marknadsanalys, framtagning av prototyper, patentansökningar, att bygga team, resor för att möta industripartners med mera. VFT syftar till att i tidiga skeden minimera olika former av risker för att stärka möjligheten till framgångsrik kommersialiering eller annan samhällsnytta.

Du kan få finansiering för exempelvis följande aktiviteter:

  • Analys av kundbehov
  • Verifiering av produktionsmetod
  • Analys av regulatoriska och legala krav
  • Teknisk verifiering som syftar till att minimera projektrisker
  • Patent och/eller varumärkesskydd
  • Aktieägaravtal

Så här fungerar vårt stöd kring VFT

Se filmen om VFT och hur vi kan hjälpa dig att testa och verifiera din idé i ett tidigt skede.

Hitta andra finansieringsmöjligheter

UU Innovation har koll på olika finansieringsmöjligheter som kan hjälpa ditt innovationsprojekt framåt och våra rådgivare ger råd och stöd kring ansökningar.

Nyttiggörande i forskningsansökningar

Att arbeta fram konkurrenskraftiga forskningsansökningar är en utmaning - tiden är ofta knapp, frågorna många, liksom de personer och parter som är involverade. Allt fler forskningsfinansiärer vill se en beskrivning av hur din forskning ska få genomslag och komma till nytta i samhället. Här kan vi bidra!

Möjligheten att nyttiggöra forskning kommersiellt eller på annat sätt hänger ofta på hur forskningen är finansierad och vem som äger rättigheterna till resultaten. Vi hjälper dig att täcka in dessa aspekter på ett sätt som ger dig största möjliga flexibilitet att använda dina forskningsresultat på lång sikt.

Hör av dig till oss för att få hjälp med:

  • att identifiera och beskriva vad som kan nyttiggöras, hur och när
  • frågor kring ägande och hantering av immateriella tillgångar och rättigheter
  • råd om resurser, aktiviteter, roller och finansiering av nyttiggörande

Medel för nyttiggörande av resultat

Har du fått forskningsfinansiering med särskilda medel för aktiviteter som handlar om nyttiggörande?

Det har blivit vanligare att forskningsprojekt budgeterar medel för nyttiggörande. Det kan till exempel handla om inköp av konsulttjänster för att undersöka patenterbarhet eller resultatens kommersiella potential i vidare bemärkelse. Med anledning av lärarundantaget, som innebär att du som forskar vid ett svenskt universitet äger rätten till dina forskningsresultat, är universitetet i många fall förhindrat att nyttja dessa medel. Men med rätt stöd tidigt går det oftast att hitta en lösning. Kontakta oss på UU Innovation så hjälper vid dig att öka möjligheten att använda dessa medel. 

Ägarkapital genom UU Invest AB

UU Invest AB är en tidig investerare med längre exitstrategi jämfört med många andra riskkapitalbolag. Det är genom UU Invest som Uppsala universitet medverkar till att etablera nya forskningsbaserade företag och UU Invest investerar även i projekt innan bolagen är bildade.

Vägen till UU Invest går oftast via oss på UU Innovation som hjälper till att utvärdera och utveckla ditt nyttiggörandeprojekt på ett tidigt stadium - för att bana väg för fortsatt utveckling mot marknaden.

Mer om UU Invest AB

Senast uppdaterad: 2022-10-12