Rådgivning och stöd för kontakter och samarbeten

Kontakter och samarbeten

Vi hjälper dig hitta rätt kontakter, kompetens, partner och form för ditt samarbete.

Vi hjälper forskare, företag och organisationer till bra samverkan - kunskapsutbyte och samarbete kring frågor av gemensamt intresse som är till nytta för alla parter.

Vårt stöd handlar om att identifiera rätt kompetens, partners och former för samarbete. Vi kan också hjälpa till med finansiering och koordinering för att få igång samarbetet och för att det ska fungera smidigt och gå i mål.

Utöver enskilda möten med individuell rådgivning kan vi erbjuda olika former av möten och event för inspiration, matchmaking och kunskapsutbyte. Nedan finns några exempel på effektiva och uppskattade mötesformer.

Accessdagen vill inspirera i informell miljö

Idén med Accessdagen är att göra det enkelt för forskare och framför allt små och medelstora företag att få inblick i varandras verksamheter och knyta kontakt med varandra. Under en halvdag varvas presentationer av pågående forsknings- och innovationsprojekt med korta företagspresentationer och generösa mingelstunder. Accessdagen har geomförts inom områden som material och diagnostik, material för hållbar produktutveckling, medicinteknik samt humant vävnadsmaterial.

"It was really good that the format was so informal and with a limited group of participants - that made it easy and relaxing to talk to everybody. It was also good that it was optional to have a speak as a company representative (and if you did it was supposed to be very short). Often things like this don't get prioritized but if the effort is small it's easier to get it prioritized. Very good food and a good oppertunity to mingle around and connect."
Deltagare på Accessdagen

AIMday - en lika enkel som effektiv mötesform

AIMday är ett hel- eller halvdagsevent som ger företag och organisationer ett forum att inom specifika områden ta upp aktuella och verksamhetsnära frågeställningar med universitetets forskare.

Det är dessa frågor som sätter mötesagendan. Företaget eller organisationen kan anmäla flera frågor. Forskare registrerar sig sedan på de frågor där de vill bidra med expertkompetens. Vi matchar sedan frågorna med den akademiska kompetens som finns tillgänglig. Resultatet blir en dag fylld av aktivitet där flera entimmes långa workshops pågår parallellt med fem till tolv deltagare i varje som fokuserat diskuterar frågeställningarna.

Det handlar om ett utbyte av kunskap och idéer med fokus på att hitta nya angreppsätt, en startpunkt för ett fortsatt samarbete, snarare än att där och då lösa den aktuella frågan. Att delta på AIMday innebär möjligheter till kompetensutveckling, att glänta på dörren till nya lösningar och att utveckla och underhålla kontakter och nätverk.

Det unika formatet - en fråga, en timme, en expertgrupp - ger korta, skarpa, men effektiva möten. Och eftersom varje fråga ofta diskuteras i grupper med forskare från olika vetenskapliga fält, behandlas frågorna ur flera perspektiv.

AIMday utvecklades av UU Innovation redan 2008 har sedan dess arrangerats flera gånger årligen vid Uppsala universitet inom olika tematiska områden, till exempel välfärd, cancer, material, diagnotisk och åldrande, med flera forskningssamarbeten som resultat. Det unika och effektiva formatet har bidragit till att AIMday används också vid andra lärosäten i Sverige och även på prestigefyllda universitet som Oxford och Edinburgh.  

Information och anmälan till samtliga AIMday-event som arrangeras vid Uppsala universitet, i övriga Sverige och världen är samlade på ett och samma ställe, på aimday.se.

Till aimday.se

UU Innovation erbjuder andra lärosäten i Sverige och utomlands att använda konceptet och varumärket AIMday genom samarbetsavtal. Vi ger då det stöd som behövs för ett lyckat genomförande.

AIMday för lärosäten 

Så här fungerar AIMday

Varje AIMday arrangeras inom ett specifikt, tematiskt område i syfte att bidra till ett effektivt kunskapsutbyte och ökat nyttiggörande av forskning genom samarbeten.

Steg 1: Företag/organisationer anmäler frågor i förväg, en eller flera, tillsammans med relevant bakgrundsinformation.

Steg 2: Forskare registrerar sig på de inkomna frågor, en eller flera, som de är intresserade av att vara med och diskutera.

Steg 3: Matchmaking för att skapa relevanta och tvärvetenskapliga grupper kring varje fråga.

Steg 4: Mötesdag på campus med workshops, ofta parallella, där varje fråga diskuteras i en timme. Förtäring och mingel. 

Steg 5: Uppföljning av workshops för att vid behov erbjuda stöd för samarbeten.

Starkare kommuner genom forskardialog

UU Innovation har tagit fram ett interaktivt möteskoncept som kopplar ihop kommuner med universitetet för att öka dialogen mellan forskning och kommunal verksamhet. Initiativet heter KOM FRAM och syftar till att skapa en bättre regional utveckling utifrån från varje kommuns specifika förutsättningar.

Ambitionen är att KOM FRAM blir en startpunkt för fördjupad samverkan mellan kommunen och universitetet.

Flera kommuner i Uppsala län har deltagit, däribland Heby, Östhammar och Enköpings kommun, vilket resulterat i ett antal gemensamma aktiviteter och samarbeten.

Läs mer om KOM FRAM

Forskarbussen - ett kunskapsintensivt studiebesök

Forskarbussen är ett besök hos ett företag eller en organisation för att diskutera specifika frågor i syfte att framtidsspana eller hitta lösningar på utmaningar. Frågorna har företaget eller organisationen bestämt i förväg. Med på forskarbussen finns en grupp forskare som har specifik kompetens och intresse för frågorna.

Forskarbussen är ett sätt att lära sig mer om varandras verksamheter, skapa nya kontakter och inte minst identifiera intressanta områden för fortsatt kunskapsutbyte och samarbete.

Studiebesöket och gruppdiskussionerna kombineras ofta med en presentation av såväl företaget/organisationen som av aktuell forskning.

Forskarbussen har besökt bland andra ABB och Uddeholm.

Fokusmöte för fördjupad kunskap

För företag eller organisationer som har intresse av att få översyn eller har behov av fördjupad kunskap kring ett specifikt forskningsområde eller fråga kan vi ordna fokusmöten. Det innebär att under en hel- eller halvdag, beroende på behov, få möjlighet till kunskapsutbyte och diskussioner med forskare inom fältet.

UU Innovation hjälper till med matchmaking och att arrangera själva mötet som kan ske på universitetet eller hos företaget/organisationen.

Efterfrågas sekretessavtal så löser vi det på ett smidigt sätt. 

Kraftsamling i tematiska plattformar och nätverk

Utifrån Uppsala universitets starka forskningsområden och identifierade behov från omvärlden har UU Innovation initierat ett flertal tematiska och tvärvetenskapliga samverkansplattformar och nätverk. Här samlas forskare, företag och organisationer kring gemensamma intresseområden, aktiviteter och projekt.

Målet är att genom samarbete skapa nya lösningar på externa utmaningar och att åstadkomma ett reellt nyttiggörande som stärker forskning och utbildning och bidrar till tillväxt och hållbarhet.

Exempel på plattformar och nätverk:

  • Ångström Materials Academy, ÅMA - en ingång till Uppsala universitets samlade materialforskning och ett nav för målinriktat forsknings- och utvecklingssamarbete.

    Vill du veta mer om ÅMA? Kontakta Ernesto Gutiérrez

  • Välfärdsnätverket - ett nätverk för att stimulera samverkan kring centrala välfärdsfrågor, som exempelvis hållbar samhällsutveckling, vårdens och skolans professioner, medborgarinflytande, segregering, avfolkning och civilsamhällets roll.

    Vill du veta mer om Välfärdsnätverket? Kontakta Johan Edman

  • Besöksnäring, kulturarv och innovation, BKI - en plattform för kunskapsutbyte och samverkan i syftet att lägga grunden för utveckling av hållbara besöksmål inom kulturarv, historia och samtidshistoria, bland annat med stöd av digitala verktyg.

    Vill du veta mer om BKI? Kontakta Anna Grönberg