Från idé till samarbete med VFS

Verifiering för samverkan, VFS är ett erbjudande om finansiering för att inleda nya samarbeten kring forskning och utveckling mellan Uppsala universitet och privat, offentlig eller ideell verksamhet. 

En kvinna och en man i ett möte

VFS är ett program som finansieras av Uppsala universitet i syfte att främja samverkan med det omgivande samhället och att forskning kommer till nytta.

VFS erbjuder en möjlighet för universitetets forskare och externa organisationer att utveckla samverkan kring en frågeställning av gemensamt intresse. Finansieringen är avsedd för att testa - verifiera - om samarbetsparterna har tillräckligt gemensamt att bygga vidare på, exempelvis söka ytterligare finansiering.

Projekten som finansieras inom ramen för VFS kan variera i omfattning och inriktning men ska alltid vara till ömsesidig nytta för parterna. Forskningssamarbeten mellan olika universitet/ högskolor finansieras inte inom ramen för detta program.

Projekt kan beviljas finansiering med upp till 300 000 kronor.

Vad kan finansieras inom VFS?

Det här kan finansieras inom VFS:

 • Lön för den akademiska forskarens arbetsuppgifter inom ramen för projektet
 • Planering/möten/resor
 • Köp av tjänst eller material från part som inte deltar i projektet
 • Hyra av infrastruktur och instrument

Däremot finansieras inte:

 • Uppdragsforskning och uppdragsutbildning
 • Samarbete med forskares egna företag
 • Köp av tjänst eller material från partner i projektet

Eftersom Uppsala universitet bara bekostar den akademiska partens del, behöver den externa parten tillföra resurser i form av exempelvis arbetstid, kontanta medel, material eller data.

Så här går ansökan till

Kontakta UU Samverkan

Ansökan om VFS-medel görs alltid i samråd samverkansledare på UU Samverkan. Så är du är intresserad av att ansöka är det hos UU Samverkan du börjar, och det i god tid! Samverkansledarna finns tillgängliga för råd och stöd året runt och det du bland annat kan få hjälp med är:

 • förslag och kontaktvägar till lämpliga samverkansparter
 • återkoppling på din ansökan så att den uppfyller grundläggande krav och kriterier och blir så konkurrenskraftig som möjligt
 • förslag på eventuellt andra finansieringsmöjligheter som kanske passar bättre utifrån dina förutsättningar

Ansökningstillfällen och stopptider

VFS har två ansökningsomgångar per år och varje omgång har två stopptider. Den första stopptiden avser när du senast behöver skicka in ett utkast på din ansökan. Den andra stopptiden avser när du senast ska skicka in en komplett ansökan. I båda fallen är det UU Samverkan som är mottagare av din ansökan.

Se till att boka ett möte med en samverkansledare i god tid innan första stopptid. Se kontaktinformation längre ner på sidan.

Viktiga hålltider för din ansökan

Första ansökningsomgången 2021

 • 26 mars - sista datum för utkast på ansökan
 • 14 april - sista datum för komplett ansökan
 • 25 maj - samverkansrådets möte
 • Början av juni - beslut om finansiering
 • 1 juli - beviljade projekt kan starta

Andra ansökningsomgången 2021

 • 29 oktober - stopptid för utkast på ansökan
 • 19 november - stopptid för komplett ansökan
 • I mitten av februari 2022 - beslut om finansiering
 • 1 mars 2022 - beviljade projekt kan starta

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär för VFS tillhandahålls av UU Samverkan.

Det här händer när din ansökan skickats in

Ansökningar om VFS-medel bedöms av granskare som utsetts av universitetets tre vetenskapsområden. Därefter gör samverkansrådet en sammanvägd bedömning och rekommendation till rektor som fattar beslut kring vilka projekt som beviljas finansiering. Beslut meddelas av UU Samverkan.

Samarbetsavtal och utbetalning

Innan projektet kan starta måste ett samarbetsavtal som reglerar immateriella rättigheter upprättas. Ett standardavtal finns så processen kan gå smidigt. Det finansiella stödet betalas ut till projektets akademiska part. Utbetalningen sker efter att projektet avslutats och slutrapport lämnats in.

Så bedöms ansökan

Ansökan om finansiering inom VFS bedöms på följande grunder:

 1. Idé och målsättning
  a. Ansökan innehåller en tydlig formulering av projektets problemställning
  b. De konkreta resultat som respektive part förväntas ha uppnått efter projektets slut är väl och realistiskt beskrivna
   
 2. Genomförbarhet
  a. Det är realistiskt att planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras under projekttiden
  b. Aktiviteterna och budgeten är rimliga för att uppnå projektets målsättning
  c. Projektet har tillgång till den kompetens och nätverk som behövs för att genomföra projektet
   
 3. Potential och nytta för alla deltagande parter
  a. Värdet för den externa organisationen beskrivs väl
  b. Värdet för universitet/forskaren beskrivs väl (Notera att mervärde som gynnar en enskild forskares idéer anses också gynna universitet)
  c. Samhällsnyttan med projektet beskrivs väl
   
 4. Potential för fortsatt samarbete efter projektets avslut
  a. Möjligheterna för att fortsätta samarbetet efter avslutat projekt beskrivs realistiskt och väl
  b. Det finns potential för samverkanskonstellationen att attrahera annan finansiering från exempelvis statliga finansiärer eller från extern organisation efter projektets slut

I korthet
 • Tydlig frågeställning och målsättning för samarbetet
   
 • Projektets genomförbarhet
   
 • Samhällsnytta och mervärde för deltagande parter
   
 • Potential för fortsatt samarbete

Kontakt

Kontakta oss för rådgivning om du funderar på att söka VFS eller om du har frågor och vill ha mer information.

Harris Stamatopoulos, samverkansledare
E-post: harris.stamatopoulos@uu.se
Telefon: 070-1679784

Senast uppdaterad: 2021-09-17