Från idé till samarbete med VFS

Verifiering för samverkan, VFS är ett erbjudande om att söka finansiering för att utveckla forskningssamarbeten mellan Uppsala universitet och privat, offentlig eller ideell verksamhet. VFS ger forskare och externa organisationer möjlighet att gå från en samarbetsidé till att konkret testa den i gemensamma projekt!

En kvinna och en man i ett möte

VFS erbjuder en möjlighet för forskare och externa organisationer att snabbare komma igång i ett gemensamt projekt där det finns ömsesidigt intresse. Det handlar om finansiering för att testa en gemensam projektidé och samarbetet i sig, redan i tidigt skede.

Syftet är att hjälpa forskare och externa organisationer att tidigt kunna se om idén har potential för drivas vidare och om själva samarbetet fungerar väl och kan utvecklas ytterligare.

Samarbetsprojekten som finansieras inom ramen för VFS kan variera i omfattning och inriktning men ska alltid vara till ömsesidig nytta för deltagarna. Forskningssamarbeten mellan olika universitet/ högskolor finansieras inte inom ramen för detta program.

Projekt kan beviljas finansiering med upp till 300 000 kronor.

VFS är ett program som finansieras av Uppsala universitet i syfte att främja samverkan med det omgivande samhället och att forskning kommer till nytta. 

Finansierade samarbetsprojekt inom VFS

VFS-projekt våren 2020

VFS-projekt hösten 2019

VFS-projekt våren 2019

VFS-projekt 2018

VFS-projekt 2016

Vad kan finansieras inom VFS?

Det här kan finansieras inom VFS:

 • Lön för den akademiska forskarens arbetsuppgifter inom ramen för projektet
 • Planering/möten/resor
 • Köp av tjänst eller material från part som inte deltar i projektet
 • Hyra av infrastruktur och instrument

Däremot finansieras inte:

 • Uppdragsforskning och uppdragsutbildning
 • Samarbete med forskares egna företag
 • Köp av tjänst eller material från partner i projektet

Så här går ansökan till

 • Ta kontakt med en samverkansledare på UU Innovation för att diskutera din ansökan minst två veckor innan aktuell deadline.
 • Angivet ansökningsformulär ska användas
 • Ansökan görs av samarbetsparterna gemensamt och ska signeras av samtliga berörda parter
 • Inkomna ansökningar bedöms av granskare utsedda av universitetets tre vetenskapsområden
 • En sammanvägd bedömning och rekommendation om beslut görs av universitetets samverkansråd
 • Beslut om finansiering fattas av rektor och meddelas av UU Innovation
 • Om ansökan beviljas betalas det finansiella stödet ut till projektets akademiska part
 • Utbetalningen förutsätter ett samarbetsavtal som reglerar immateriella rättigheter, något som UU Innovation kan hjälpa till med.

Ansökningsformulär:

Ansökningsformulär för VFS

Ansökningstillfällen:

Inom VFS är det upp till tre ansökningstillfällen per år. Sista ansökningsdag för pågående ansökningstillfälle är 15 december 2020. Kom ihåg att kontakta en samverkansledare på UU Innovation för att diskutera din ansökan senast två veckor innan sista ansökningsdag. Besked på din ansökan väntas i början av februari 2021. Projekt som beviljas finansiering kan starta tidigast i mars 2021.

Så bedöms ansökan

Ansökan om finansiering inom VFS bedöms på följande grunder:

 1. Problemställning och målsättning
  a. Ansökan innehåller en tydlig formulering av projektets problemställning
  b. De konkreta resultat som respektive part förväntas ha uppnått efter projektets slut är väl och realistiskt beskrivna
   
 2. Genomförbarhet
  a. Det är realistiskt att planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras under projekttiden
  b. Aktiviteterna och budgeten är rimliga för att uppnå projektets målsättning
  c. Projektet har tillgång till den kompetens och nätverk som behövs för att genomföra projektet
   
 3. Potential och nytta för alla deltagande parter
  a. Värdet för den externa organisationen beskrivs väl
  b. Värdet för universitet/forskaren beskrivs väl (Notera att mervärde som gynnar en enskild forskares idéer anses också gynna universitet)
  c. Samhällsnyttan med projektet beskrivs väl
   
 4. Potential för fortsatt samarbete efter projektets avslut
  a. Möjligheterna för att fortsätta samarbetet efter avslutat projekt beskrivs realistiskt och väl
  b. Det finns potential för samverkanskonstellationen att attrahera annan finansiering från exempelvis statliga finansiärer eller från extern organisation efter projektets slut

I korthet
 • Tydlig problemställning och målsättning för samarbetet
   
 • Projektets genomförbarhet
   
 • Samhällsnytta och mervärde för deltagande parter
   
 • Potential för fortsatt samarbete

Vill du veta mer?

För mer information och frågor om finansieringen eller ansökan är du välkommen att kontakta Harris Stamatopoulos vid UU Innovation.