Svar på vanliga frågor om samverkan och vårt stöd

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om samarbeten mellan universitetet och företag och organisationer, samt om vilket stöd man kan få av oss. Hittar du ändå inte vad du söker, tveka inte att kontakta en av våra samverkansledare!

Så här gör du: klicka på frågan och du kommer till svaret eller bläddra ner och du har hela listan med frågor och svar.
 


Vad handlar samverkan om?
Samverkan handlar dels om att sätta upp strukturer (mötesplatser, finansiellt stöd m m) som möjliggör samarbete mellan olika parter och dels om att se till att samarbete genomförs med stöd av dessa. De parter som deltar i samverkan ska alla känna att de vinner på att delta i samarbetet.
               
Hur kan mitt företag/organisation samverka med Uppsala universitet?                       
Det finns många sätt och för att hjälpa ditt företag/organisation på bästa sätt behöver vi först förstå behoven i er verksamhet. Är det specifikt studentsamverkan du är intresserad av ska du skicka din fråga till Studentavdelningen via e-post: karriar@uu.se så hjälper de dig vidare. Är du intresserad av samverkan inom forskning och inte har några upparbetade kontakter vid universitetet är det lättaste sättet att ta kontakt med oss på UU Innovation. Vi kan hjälpa er att komma i kontakt med forskare inom det område som ni är intresserade av, hitta passande samverkansformer och stöd för att komma igång.

Vad kan jag som forskare få ut av att samverka med ett företag eller annan organisation?                    
Som forskare kan du få inspiration till din forskning genom att lära dig mer om de faktiska utmaningar som företag och organisationer står inför. Är du doktorand kan det också vara ett utmärkt tillfälle att lära känna möjliga framtida arbetsgivare. I vissa fall kan det finnas möjligheter att dela på kostnader för utrustning eller forskning. Möjligheter kan också finnas att tillsammans med företag eller organisationer söka extern finansiering för gemensamma forskningsprojekt. Eller om det blir frågan om uppdragsforskning kan hela kostnaden för forskningen bli finansierad av företaget eller organisationen.           
       
Vilken nytta kan mitt företag/organisation ha av att samverka med universitetet?                    
Som företag/organisation kan ni få tillgång till kunskap i framkant inom områden som är av intresse för er. Möjlighet finns att knyta kontakter direkt med världsledande forskare, genomföra forskningsprojekt tillsammans och i vissa fall dela på kostnaderna för viss utrustning eller forskning. Att söka extern finansiering för gemensamma projekt är en annan möjighet liksom att göra gemensamma publikationer. Ni får också kontakt med med en viktig rekryteringsbas för nuvarande eller framtida behov.      
                         
Vilket stöd för samverkan erbjuder ni?                         
UU Innovation erbjuder många typer av stöd för samverkan. För dig som söker nya samarbeten kan vi tillhandahålla matchmakingsmöten, till exempel fokusmöten eller genom AIMday. För dig som redan hittat en potentiell samarbetspartner kan vi dels erbjuda finansiering av en förstudie där ni får möjlighet att prova ert samarbete, dels kan vi erbjuda processledningsstöd för att snabbt avgränsa vad ert samarbete ska fokusera på för att ge bästa möjliga ömsesidiga nytta. Vi erbjuder också rådgivning och stöd kring samarbetsavtal och gemensamma ansökningar om extern finansiering. Läs mer om det stöd vi erbjuder.
             
Hur fungerar ert stöd i praktiken?                         
Vi hjälper samarbeten på traven, genom rådgivning på tu man hand, matchmaking och mötesplatser för kunskapsutbyte, finansiering och processledning. Kontakta en samverkansledare för att diskutera hur vi kan hjälpa just dig utifrån dina behov!                

Vilka kan få stöd av er?                         
 Vi finns framför allt till för anställda vid universitetet och för företag och organisationer som söker samarbete med universitetet.
               
Kostar det något?                        
Vårt stöd är kostnadsfritt.               

Vad är målet med den samverkan ni stöttar?                        
Målet är att skapa ömsesidig nytta för de samverkande parterna. Vårt arbete handlar därmed om att bidra till samverkan som leder till ökad kvalitet i universitetets forskning och utbildning, samtidigt som verksamheten hos den samverkande parten stärks utifrån identifierat behov.
                
Hur kan ni stötta redan pågående samarbeten?                        
Vi bistår huvudsakligen med stöd som syftar till att möjliggöra nya samarbeten, men välkommen att höra av dig till oss för rådgivning.
                  
Hur kan jag ta del av ert nätverk inom och utanför Uppsala universitet?                      
Hör av dig till oss och beskriv ditt specifika behov, så gör vi vårt bästa för att guida dig rätt.  

Uppsala universitet är så stort, hur får vi kontakt med rätt forskare för just våra behov?           
Vi har branschansvariga som hjälper dig att komma i kontakt med rätt forskare inom just ditt verksamhetsområde. Här kan du hitta kontaktpersonen för din bransch.
             
Vi är intresserade av viss utrustning/teknik/apparatur på universitetet, kan ni hjälpa oss?                    
 Ja, vi hjälper gärna till med att försöka hitta den utrustning ni söker.   
           
Kan ni hjälpa mig som forskare att komma i kontakt med företag/organisation som jag kan samarbeta med?                  
UU Innovation har ett stort nätverk utanför universitetet och hjälper dig gärna att försöka få kontakt.                

Kan ni hjälpa till att ordna möten mellan forskare och företag/organisation?                    
Ja, vi kan till exempel ordna fokusmöten för fördjupat kunskapsutbyte kring ett specifikt område. Det finns också andra former. Vi försöker hitta den form som bäst överensstämmer med behov och intresse hos de parter som vill mötas. Läs mer om vårt stöd.                  

Finns det pengar att söka för samverkan?                      
Ja, det finns ett flertal finansiärer som utlyser medel för samverkan mellan akademi och företag/organisationer, bland annat Vinnova, SSF och flera EU-program. Kontakta oss för råd och tips om extern finansiering. Vi har även själva möjlighet att ge mindre bidrag för att stimulera samverkan. Läs mer om finansiering.  
         
Kan ni hjälpa mig hitta finansiering?                         
Vi kan hjälpa dig på två sätt. Dels har vi på UU Innovation viss möjlighet att erbjuda mindre bidrag för att stimulera samverkan, dels kan vi tipsa om utlysningar och ge dig stöd med ansökan. Vi samarbetar med universitetets EU-projektkoordinatorer och forskningssekreterare, och tillsammans har vi en bred överblick över finansieringsmöjligheter. Läs mer om finansiering.
                 
Kan ni hjälpa mig att skriva en ansökan om finansiering för samverkansprojekt?                     
Vi skriver inga ansökningar men kan bidra med input när det gäller att identifiera och beskriva hur resultat ska nyttigöras och hur projektet skapar värde i samhället, så kallad impact. Se vidare här.    
            
Forskningsfinansiären kräver att jag skriver om impact, nyttiggörande och hur resultat ska användas, vad kan jag beskriva här?               
Exakt vad som bör skrivas här beror på innehållet i din ansökan. Kontakta oss i god tid innan deadline för ansökan så kan vi hjälpa dig på bästa sätt. Se vidare här.
                                       
Vad menas med lärarundantaget?                         
Genom det så kallade lärarundantaget har anställda vid svenska universitet och högskolor äganderätt till sina egna resultat så länge de inte avtalat om något annat. I de flesta andra länder är det arbetsgivaren, lärosätet, som äger forskningen. Det innebär att forskaren har både möjlighet och det fulla ansvaret för att skapa ytterligare värde av sin forskning och sina resultat, exempelvis att utveckla forskningsbaserade idéer i kommersiell riktning. UU Innovation finns till för att ge stöd med just nyttiggörande i olika former. 
            
Kan ni hjälpa till i frågor som rör samarbetsavtal?                       
Ja, tillsammans med universitetets juridiska avdelning kan vi ge stöd  i samband med att samarbetsavtal ska tecknas och IP-rättigheter förhandlas. Läs mer här.
                 
Kan ni hjälpa oss att hitta studenter för projekt, uppdrag eller examensarbeten?             
När det gäller studentsamverkan kan du få hjälp av universitetets studentavdelning. Skicka din fråga till: karriar@uu.se så hjälper de dig vidare. Vi vill också tipsa om UU Career Gate, där ni kan annonsera både examensarbeten och lediga jobb för att hitta rätt talanger bland Uppsala universitets studenter.
                
Jag är student, kan ni hjälpa mig att hitta ett examensarbete?                       
Vi har tyvärr inte möjlighet att hitta examensarbeten till enskilda studenter utan vill tipsa dig om att kolla in UU Career Gate. Lycka till!
                   
Kan ni komma till min forskargrupp/avdelning/institution och berätta om vad ni kan hjälpa till med?                  
Vi kommer gärna och berättar om vilket stöd vi kan ge i anslutning till ett personalmöte, arbetsgruppsmöte, planeringsdagar eller liknande. En presentation på tio minuter brukar vara lagom plus tid för frågor. Vi erbjuder även fördjupande insatser, till exempel processledning av workshops som syftar till att undersöka möjligheter för just er forskargrupp, institution eller fakultet att samverka med organisationer utanför akademin.
    
Kan ni besöka mitt företag/organisation och informera om olika samverkansmöjligheter med Uppsala universitetet?                   
Vi kommer gärna och besöker ditt företag/organisation och berättar om olika möjligheter att samverka med universitetet. Dessutom anordnar vi kontinuerligt event, på olika teman, där företag/organisationer bjuds in att för att träffa forskare i syfte att hitta nya kontakter och frågor av gemensamt intresse. Kontakta den samverkansledare hos oss som är kontaktperson för din bransch och berätta om vilka intressen och behov ni har så kan vi vid behov tillsammans planera för särskilda informationsinsatser eller mötesplatser.