Kunskap till nytta

UU Innovation och UU Samverkan är två avdelningar vid Uppsala universitet som ska bidra till att förverkliga den stora innovationskraften vid Sveriges första universitet.

Innovationsstöd vid Uppsala universitet

UU Innovation hjälper dig utveckla din idé

På Uppsala universitet utvecklar studenter och forskare nya lösningar som har potential att göra världen bättre, i stort som i smått.

Med stöd från UU Innovation får deras idéer de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas. Tillsammans gör vi det möjligt för ny kunskap att hitta vägar ut i samhället och skapa nytta för fler.

Till UU Innovations rådgivare kan du som forskare och student vända dig för att få hjälp med det mesta som rör kommersialisering och andra former av nyttiggörande. Det kan handla om att identifiera vilka som kan ha nytta av din kunskap, att testa och inte minst stärka bärkraften i din idé och att skydda den i fall det är en förutsättning för att den ska nå sin fulla potential. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att utveckla en idé eller ett forskningsresultat mot en bredare användning, utan vi börjar där du är och jobbar oss framåt med ditt intresse och din drivkraft som utgångspunkt.

Vårt stöd kostar inget och vi tar inget ägande i ditt projekt. Du kan också vara trygg med att det du berättar för oss är konfidentiellt.

Utveckla din idé

UU Samverkan hjälper ditt samarbete att lyckas

UU Samverkans uppdrag är att stödja samverkans- och innovationsprojekt mellan forskare och organisationer i samhället. Det är inte sällan innovationer skapas i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Därför handlar mycket om det vi gör om att sammanföra kompetenser från olika områden.

Som forskare är du välkommen att ta hjälp av UU Samverkan för att initiera och driva samarbetsprojekt med externa partner. Kanske behöver du hjälp med att hitta en relevant partner till ditt projekt, eller behöver rådgivning kring finansiering och samarbetsavtal?

Finns du utanför universitetet och är intresserad av samarbeten med Uppsala universitet? UU Samverkan är din ingång till spännande forsknings- och innovationsprojekt som kan utveckla din verksamhet.

Utveckla samarbeten

Vi är del av ett starkt innovationssystem

Ekosystemet för innovationsstöd kring Uppsala universitet är ett av de bästa i Sverige och är internationellt konkurrenskraftigt. Här finns en sammanhållen och effektiv innovationsmiljö som kan erbjuda stöd från tiden innan en idé föds till fullfjädrad verksamhet eller annat önskat resultat.

Ett nätverk som gynnar dig

UU Innovation, UU Samverkan och flertalet av de övriga centrala aktörerna i Uppsalas innovationssystem finns på samma adress i Uppsala Science Park. Kontakt- och beslutsvägarna är enkla, öppenheten stor, och aktörerna kan snabbt få tillgång till en bredare bas av resurser än vad som finns i den egna organisationen. Det skapar gynnsamma förutsättningar för innovationsutveckling i Uppsalaregionen.

Uppsala universitet har byggt ett robust stöd för forskare och studenter som vill utveckla sina idéer och nyttiggöra sina forskningsresultat. För företag och organisationer som söker samarbete med universitetet som ett led i sitt forsknings- och utvecklingsarbete, står UU Samverkan till tjänst. Vårt gemensamma nätverk är en styrka som gynnar dig, oavsett om du finns inom eller utanför akademin.

Innovationskontoret - ett regeringsuppdrag

År 2008 fick Uppsala universitet en möjlighet att utveckla ett innovationskontor med uppgiften att öka nyttiggörande av forskning. Utvecklingen av innovationskontoret skulle ske i nära samarbete med andra universitet och högskolor i regionen.

Uppsala universitets ledning beslutade att införliva innovationskontoret i UU Innovations verksamhet, som sedan 2007 har stöttat forskare och studenter på universitetet med nyttiggörande genom kommersialisering och samverkan med näringsliv och samhälle.

Stöd till Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle

UU Innovation fick i och med innovationskontoret ett ansvar för att utöka samarbetet med de lärosäten i regionen som inte fick möjlighet att upprätta ett innovationskontor. En överenskommelse om samverkan finns med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Tillsammans med dessa lärosäten strävar vi efter att:

  • Utveckla och stärka innovationsverksamheten vid respektive lärosäte.
  • Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte möjliggöra ett effektivt, hållbart och behovsanpassat innovationsstöd för att på bästa sätt stödja nyttiggörande av forskning och kunskap.
  • Stimulera lärosätesövergripande projekt inom såväl samverkan som kommersialisering.

Samarbetet innebär även att högskolorna vid behov kan nyttja de funktioner och den specialistkompetens som byggts upp inom UU Innovation, bland annat gällande IP/patent, finansieringsverktyg och samverkansmetoder.

Fler stärkande samarbeten

Ett mycket nära samarbete finns också med innovationskontoren vid KTH och Karolinska Institutet samt SLU, som tilldelades ett eget innovationskontor 2012. UU Innovation har  också ett etablerat samarbete med övriga aktörer i Uppsalaregionens innovationssystem.

Senast uppdaterad: 2021-06-16