”Det är viktigt att tänka in hur forskningen ska komma till nytta utanför akademin”

Hallå där… Pontus Skråmstadius, IP-rådgivare vid UU Innovation och en av föreläsarna i ett nytt kurspaket för forskare inom teknik och naturvetenskap som initierats av Upptech i syfte att stärka samverkanskompetensen.

Pontus Skråmstadius, IP-rådgivare

Vad bidrar UU Innovation med i utbildningen?
–  Under tre halvdagsseminarier går vi igenom grunderna för immateriella rättigheter (IP) och kommersialisering av relevans för akademisk forskning. Det handlar bland annat om hur och varför man kan skydda en idé eller produkt, om hur man kan hitta användbar information för sitt forskningsområde från patentdatabaser samt olika vägar att kommersialisera forskning och skapa praktisk nytta av den i omvärlden. Universitetets juridiska avdelning deltar också för att bidra med viktigt kunskap om avtal.

Vad är målet?
– Att förse deltagarna med nödvändiga redskap för att kunna ta sin forskning utanför akademin och skapa nytta där.

Hur viktigt är det att öka kunskapen om IP och kommersialisering bland forskare?
–  Behovet är stort och vi är glada över den här möjligheten och samarbetet med Upptech. Forskningsfinansiärer tenderar att lägga allt större vikt vid nyttiggörande och forskningens påverkan när forskningsmedel beviljas. Så för att öka chanserna att få ta del av forskningspengar är det viktigt att tänka in hur forskningen ska komma till nytta utanför akademin. Ett annat skäl är att man lättare kan undvika en situation där man försvårat, eller i värsta fall förhindrat, sina möjligheter att ta en upptäckt vidare utanför akademin. Det kan exempelvis handla om att man publicerar bort möjligheterna att patentera kommersiellt intressanta resultat. Rätt gjort är det inte en fråga om varken eller. Tänker man in IP från start behöver inte publiceringar försenas.

Har du något exempel på situation där det lätt kan gå fel?
–  En inte allt för ovanlig situation är att forskare behövt avslöja för mycket redan då de söker forskningsfinansiering och med andra ord hindrar eller försvårar patentering och en framtida kommersialisering. Här kan vi vara ett bollplank för att försöka förhindra att det sker. Det kan handla om att man skriver ansökan på ett lite annat sätt eller till och med lämnar in en preliminär patentansökan. Ju tidigare forskare kopplar in oss, desto större chanser har vi att kunna hjälpa.

Den här kursen ingår i ett utbildningspaket som vänder sig specifikt till utvalda forskare inom teknik och naturvetenskap. Hur kan andra forskare få ta del av innehållet?
–  UU Innovation erbjuder utbildning i IP-frågor och kommersialisering för större och mindre grupper av både forskare och studenter. Vi anpassar innehåll och längd till de behov och förutsättningar som finns. Det är bara att kontakta oss! Sedan erbjuder vi förstås individuell och konfidentiell rådgivning till de forskare som kommer till oss med sin idé.

FAKTA OM KURSPAKETET
Kurspaketet består totalt av tre delar där immaterialrätt och kommersialisering utgör den första. Övriga två delar behandlar vetenskapskommunikation i teori och praktik. Kurspaketet har tagits fram på initiativ av Upptech och genomförs i en pilotomgång, med en mindre grupp forskare, under våren 2018. Syftet är att stärka forskarnas samverkanskompetens och förmåga att nå ut med sin forskning utanför akademin.

Kontakta en IP-rådgivare