Fortsatta kliniska tester för unik cancerbehandling målet för VirEx

Med företaget VirEx söker Di Yu efter möjligheter att finansiera nästa fas av kliniska tester för en ny typ av cancerbehandling med ett designat virus. I UU Innovations Mentor4Research-program får han hjälp att ta forskningens resultat till patienten i sjukhussängen.

Di Yu är forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och Margaretha Gadnell är verksam vid Uppsala BIO och har mångårig erfarenhet från bioteknikindustrin. Tillsammans utgör de ett av femton team inom Mentor4Research vid Uppsala universitet 2017 - programmet där unga forskare med hjälp av näringslivsinriktade mentorer breddar nätverket och lär sig om kommersialisering.

Di Yu ingår i professor Magnus Essands forskargrupp. Gruppen har utvecklat ett virus som i försök på möss visat sig kunna döda cancerceller i neuroendokrina cancertumörer. Viruset angriper bara cancercellerna och när det sker aktiveras också kroppens eget immunförsvar.

– En stor utmaning är att hitta finansiering för att genomföra de kliniska testerna. Vad vill investerarna veta? Som forskare är jag inte van vid den typen av frågor, berättar Di Yu.

Därför var en plats i programmet Mentor4Research mycket välkommet.

Hans mentor Margaretha Gadnell har lång erfarenhet av seniora positioner i bioteknologiska företag. Nu är hon verksam inom Uppsala Bio med ansvar för tillväxt och nya etableringar i life science-branschen där bioteknik-, läkemedels-, och medicinteknikföretag ingår. Margaretha Gadnell blev entusiastisk när hon såg Di Yus profil.

– Det ger en enorm energi att jobba med talangfulla unga människor och det är ett mycket spännande projekt.  

Di Yu å sin sida uppskattar Margarethas breda erfarenhet, hennes djupa branschkunskap och att det är enkelt att kommunicera med henne.

– Den support jag får gör att jag kan reda ut vilken väg företaget ska gå.

De första kliniska testerna av viruset inleddes i mars 2016 på Akademiska sjukhuset. Då var det ett privat initiativ som gjorde det ekonomiskt möjligt. Den brittiska journalisten och författaren Alexander Masters vars vän var sjuk i just neuroendokrin cancer googlade behandlingsalternativ och hittade studier från Magnus Essands forskargrupp. När Alexander Masters fick klart för sig att det saknades pengar för att inleda försök på patienter initierade han en insamling och skrev om forskningen i The Telegraph. Samtidigt fick den nu avlidne entreprenören Vince Hamilton, som också var drabbad av sjukdomen, upp ögonen för forskarnas upptäckter. Han hade då sålt sina aktier i det oljebolag han var styrelseordförande i för att satsa pengarna i en fond för neuroendokrin cancerforskning. Från den fonden fick forskargruppen en stor donation och med hjälp av ytterligare donationer kunde de första patienterna så småningom injiceras med viruset.

Nu söker Di Yu efter sätt att finansiera nästa steg för att testa behandlingen på patienter, via sitt och Magnus Essands företag VirEx.

– I forskningen känner jag mig trygg, där har jag idéer och vet vad jag vill utveckla. Men jag inser att för att bygga ett företag behöver jag andra bitar. Vilka de är klarnar när jag diskuterar med Margaretha, förklarar Di Yu.

Margaretha Gadnell uppskattar Di Yus driv.

– Jag tror att en del lovande forskning kanske försenas på sin väg till produkt för att forskarna inte ser det Di Yu ser, nämligen att man behöver addera affärskompetens tidigt för att nå ända fram.

Mentorprogrammet varar ett år. Under den tiden fördjupar Di Yu sitt affärstänkande och inventerar tillsammans med Margaretha Gadnell vilka personer i hennes nätverk som kan vara till nytta för honom. I affärsplanen definierar han sitt utgångsläge, vad han vill uppnå, vilka frågetecken som finns och vilka kritiska punkter han behöver lösa. Begrepp han inte visste mycket om tidigare, som exit-strategier, marknad, slutanvändare och investerare, får allt tydligare konturer för honom.

Att forska och samtidigt tänka affärsmässigt kan både innebära en krock och en skjuts framåt, menar Di Yu.

­– Det handlar om att balansera mellan vilken kunskap vi kan dela med forskarsamhället och vilken kunskap som ska vara patentskyddad eller hemlig. Men min främsta drivkraft är att bota och affärstänkande kan hjälpa vår forskning att nå ända fram till patienten.

Text: Lisa Thorsén