Immaterialrätt i forskning: strategier och metoder

Kunskaper som stärker dina möjligheter att nyttiggöra din forskning

Kursen ger en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa ytterligare värde av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna presentera en lösningsidé eller ett projekt på ett intresseväckande sätt.

Kursen omfattar fyra halvdagsseminarier och ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.

För vem: Kursen är öppen för doktorander, postdoktorer och forskare från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet samt vid Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna.

Poäng/intyg: För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i forskarutbildningen. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg.

Kursperiod:  Ingen kurs kommer att ges hösten 2022 och vi ser fram emot en nystart vårterminen 2023.

Språk: Kursen ges på engelska

Plats: Huvudsakligen online på Zoom.

Anmälan till VT 2023

Under senare delen av hösten öppnar vi kursanmälan till vårterminen 2023.

Om seminarierna

Seminarium 1: Grundläggande kunskaper om immateriella rättigheter (IP)
Seminariet ger dig en introduktion till olika typer av IP och deras relevans för akademisk forskning. Dessutom presenteras en översikt över de internationella system som är relevanta för patent, varumärken, upphovsrätt och industriell design. Vi diskuterar även hur man skyddar en produkt eller idé med olika typer av IP.

Seminarium 2: Patent och patentinformation
Seminariet behandlar grunderna för patentsystemet; vad ett patent är, vad som kan patenteras och vad nyttan med ett patent är. Du kommer även att lära dig mer om patentdatabaser, hur man söker efter patentinformation och kan hitta och tolka relevant teknisk och juridisk information från patentlitteratur.

Seminarium 3: Identifiera och skapa värde av intellektuella tillgångar
I detta seminarium går vi närmare in på den roll som IP spelar i forskningssammanhang, vad ”lärarundantaget” innebär och vilket stöd som finns för dig som vill ta dina forskningsresultat vidare mot praktisk tillämpning. Du kommer också att få lära dig en metod för att inventera immateriella tillgångar i ett projekt och ta del av exempel på hur IP kan användas för att skapa värde.

Seminarium 4: Att omvandla kunskap till praktisk nytta
Detta avslutande seminarium ger en praktisk översikt av några användbara verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiellt perspektiv eller med avseende på annan samhällsnytta. Verktygen inkluderar metoderna Impact Planning Canvas, Lean Canvas och SRI NABC.

Kurslitteratur
Delas ut under kursen.

Avslutad kurs

Efter avslutad kurs bör du:

  • förstå de grundläggande begreppen och formerna av IP.
  • kunna hitta, utvärdera och identifiera teknisk information från patentlitteratur inom ditt forskningsområde.
  • ha lärt dig en metod för att identifiera, kategorisera och utvärdera intellektuella tillgångar inom ett projekt.
  • ha tillägnat dig kunskap om några verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiellt / samhällsnyttigt perspektiv.


För att bli godkänd på kursen behöver du:

  • närvara vid samtliga fyra seminarier
  • slutföra tre uppgifter som kommer att delas ut under kursen
     

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig: Nhils Forslund, UU Innovation

 

Senast uppdaterad: 2022-07-04