Kurs i IP och kommersialisering i samarbete med PRV

Kunskaper som stärker dina möjligheter att nyttiggöra din forskning

Kursen ger en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta.

Kursen omfattar fyra seminarier och ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.

För vem: Kursen riktar sig till doktorander, postdoktorer och forskare från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Poäng/intyg: För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i din forskarutbildning. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg.

Kursperiod: 22 september - 13 oktober 2020:

Seminarium 1: Tisdagen 22 september
Seminarium 2: Tisdagen 29 september
Seminarium 3: Tisdagen 6 oktober
Seminarium 4: Tisdagen 13 oktober

Samtliga seminarier börjar kl. 9:15 och avslutas kl. 12:00.

Språk: Kursen ges på engelska

Plats: Online på Zoom eller, om omständigheterna tillåter, i rum 3 i hus Hubben i Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 38.

Anmälan

Anmälan via e-post till Nhils Forslund senast 9 september 2020.

Anmäl dig här

om seminarierna

Seminarium 1: Grundläggande kunskaper om IP
Detta seminarium ger en introduktion till olika typer av IP och deras relevans för akademisk forskning. Dessutom presenteras en översikt över de internationella system som är relevanta för patent, varumärken, upphovsrätt och industriell design. En diskussion om hur man skyddar en produkt eller idé med olika typer av IP har också sin givna plats.

Seminarium 2: Att hitta användbar information från patent
Seminariet ger ökad kunskap om patentdatabaser och hur man söker efter patentinformation och kan hitta och tolka relevant teknisk och juridisk information från patentlitteratur.
Kom ihåg att ta med din bärbara dator eftersom det här seminariet innehåller ett praktiskt sökmoment.

Seminarium 3: Att kommunicera forskning ur ett nyttoperspektiv
Detta seminarium ger en praktisk översikt av några användbara verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiellt perspektiv eller med avseende på annan samhällsnytta. Metoderna är Business Model Canvas, Lean Canvas och SRI NABC.

Seminarium 4: Kommersialisering av forskningsresultat
Det avslutande seminariet handlar om olika aspekter av kommersialisering av forskningsresultat och hur en inventering av immateriella tillgångar inom ett projekt kan göras. Du kommer också få en översiktlig presentation av det kostnadsfria stöd för kommersialisering och annat nyttiggörande som UU Innovation erbjuder. 

Kurslitteratur
Delas ut under kursen.

kursuppgifter

Kursuppgift 1
Välj en lämplig databas med patentinnehåll och gör en sökning inom ditt forskningsområde. Identifiera fyra relevanta patent med fullständig text.

 • Läs och sammanfatta det tekniska innehållet med dina egna ord för varje patent (1/2 - 1 A4-sida totalt för de fyra patenten).
 • För varje patent: gör en korrekt hänvisning till patentet, redogör för patentfamiljens storlek och notera omfattningen av efterföljande patenthandlingar som anför patentet som teknikens ståndpunkt (all hittills känd teknik).
 • Ange vilken databas du hämtade informationen från och inkludera en kort beskrivning av nyckelord/ patentklassificeringskoder som du använde för att hitta dokumenten.
 • Beskriv den rättsliga statusen på ansöknings-/beviljandenivå för hela patentfamiljen.


Obs! Om du forskar inom ett område där patent är av mindre betydelse, vänligen kontakta kursansvarig för vägledning.

Kursuppgift 2
Förbered ett "NABC" -dokument för ett projekt inom ditt forskningsområde. Dokumentets omfattning bör vara 1-2 sidor och skrivas med målsättningen att locka en potentiell investerare. Inkludera så mycket tillgänglig information som möjligt inom det givna området samtidigt som du strävar efter en balans mellan de fyra avsnitten.

Kursuppgift 3

 1. Förbered en enkel inventering av de immateriella tillgångarna (Intellectual Asset Inventory, IAI) för ett projekt inom ditt forskningsområde genom att identifiera ett antal relevanta projektspecifika immateriella tillgångar och vilka av de klasser de tillhör.
 2. Rangordna de identifierade tillgångarna efter deras relevans för att skapa värde/genomslag (impact) för projektet och föreslå lämplig IP för att skydda de viktigaste tillgångarna.
 3. Föreslå möjliga sätt att skapa värde/genomslag (impact) genom IP.
   

avslutad kurs

Efter avslutad kurs bör du:

 • förstå de grundläggande begreppen och formerna av IP.
 • kunna hitta, utvärdera och identifiera teknisk information från patentlitteratur inom ditt forskningsområde.
 • ha tillägnat dig kunskap om några verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiell perspektiv.
 • förstå hur man identifierar och skyddar IP-tillgångar inom ett projekt.


För att bli godkänd på kursen behöver du:

 • närvara vid samtliga fyra seminarier
 • slutföra de tre uppgifterna (mer detaljerade instruktioner lämnas i samband med seminarierna)
   

kontakt

För frågor om kursen är du välkommen att kontakta kursansvarig: Nhils Forslund, UU Innovation