Immaterialrätt i forskning: strategier och metoder

Kunskaper som stärker dina möjligheter att nyttiggöra din forskning

Kursen ger en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa ytterligare värde av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på potentialen för värdeskapande samhällsnytta via innovation.

Kursen omfattar fyra seminarier och ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.

För vem: Kursen är öppen för doktorander, postdoktorer och forskare från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet samt vid Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna.

Poäng/intyg: För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i din forskarutbildning. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg.

Kursperiod: Fyra halvdagsseminarier på onsdagar under perioden 8-29 september 2021:

Seminarium 1: 8/9
Seminarium 2: 15/9
Seminarium 3: 22/9
Seminarium 4: 29/9

Samtliga seminarier börjar kl. 9:15 och avslutas kl. 12:00.

Språk: Kursen ges på engelska

Plats: Online på Zoom.

Anmälan

Anmälan är stängd. En ny omgång av kursen planeras till vårterminen 2022.

om seminarierna

Seminarium 1: Grundläggande kunskaper om immateriella rättigheter (IP)
Detta seminarium ger dig en introduktion till olika typer av IP och deras relevans för akademisk forskning. Dessutom presenteras en översikt över de internationella system som är relevanta för patent, varumärken, upphovsrätt och industriell design. Vi diskuterar även hur man skyddar en produkt eller idé med olika typer av IP.

Seminarium 2: Grundläggande om patent och att hitta användbar information från patent
Detta seminarium behandlar grunderna för patentsystemet; vad ett patent är, vad som kan patenteras och vad nyttan med ett patent är. Du kommer även att lära dig mer om patentdatabaser och hur man söker efter patentinformation och kan hitta och tolka relevant teknisk och juridisk information från patentlitteratur.

Seminarium 3: IP i forskning
Detta seminarium kommer att gå närmare in på den roll som IP spelar i forskningssammanhang, vad ”lärarundantaget” innebär och vilket stöd som är tillgängligt för dig som forskare som vill att dina forskningsresultat ska ha en inverkan bortom akademiska publikationer. Du kommer också att få lära dig en metod för att inventera immateriella tillgångar i ett projekt, samt ges ett antal exempel på hur IP kan användas för att generera värde.

Seminarium 4: Att kommunicera forskning ur ett nyttoperspektiv
Detta seminarium ger en praktisk översikt av några användbara verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiellt perspektiv eller med avseende på annan samhällsnytta. Verktygen inkluderar metoderna Impact Planning Canvas, Lean Canvas och SRI NABC.

Kurslitteratur
Delas ut under kursen.

avslutad kurs

Efter avslutad kurs bör du:

  • förstå de grundläggande begreppen och formerna av IP.
  • kunna hitta, utvärdera och identifiera teknisk information från patentlitteratur inom ditt forskningsområde.
  • ha lärt dig en metod för att identifiera, kategorisera och utvärdera intellektuella tillgångar inom ett projekt.
  • ha tillägnat dig kunskap om några verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiellt / samhällsnyttigt perspektiv.


För att bli godkänd på kursen behöver du:

  • närvara vid samtliga fyra seminarier
  • slutföra tre uppgifter som kommer att delas ut under kursen
     

kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig: Nhils Forslund, UU Innovation

 

Senast uppdaterad: 2021-09-01