Doktorandkurs i IP och kommersialisering i samarbete med PRV

Kunskaper som stärker dina möjligheter att nyttiggöra din forskning

Denna poänggivande kurs ger en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta. Kursen omfattar fyra seminarier som ges av Patent- och registreringsverket, PRV och UU Innovation.

Poäng: 3 hp

För vem: Kursen riktar sig till doktorander och övriga anställda från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet. Kursen har 40 platser.

Omfattning: Kursen omfattar fyra seminarier. Samtliga seminarier börjar kl. 9:15 och avslutas kl. 12:00.

Plats: Hubben i Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 38.

om seminarierna

Seminarium 1: Grundläggande kunskaper om IP
Detta seminarium ger en introduktion till olika typer av IP och deras relevans för akademisk forskning. Dessutom presenteras en översikt över de internationella system som är relevanta för patent, varumärken, upphovsrätt och industriell design. En diskussion om hur man skyddar en produkt eller idé med olika typer av IP har också sin givna plats.

Seminarium 2: Att hitta användbar information ur patent
Seminariet ger ökad kunskap om patentdatabaser och hur man söker efter patentinformation och kan hitta och tolka relevant teknisk och juridisk information från patentlitteratur.
Kom ihåg att ta med din bärbara dator eftersom det här seminariet innehåller ett praktiskt sökmoment.

Seminarium 3: Att kommunicera forskning ur ett kommersiellt perspektiv
Detta seminarium ger en praktisk översikt av några användbara verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiellt perspektiv eller med avseende på annan samhällsnytta. Dessa verktyg är bland andra NABC-metoden, Business Model Canvas / Lean Canvas och Technology Readiness Level (TRL).

Seminarium 4: Kommersialisering av forskningsresultat
Det avslutande seminariet ger en översikt över olika aspekter som rör kommersialisering av forskningsresultat och hur en inventering av IP-tillgångar inom ett projekt kan utföras. Det kostnadsfria stöd som erbjuds av UU Innovation kommer också att presenteras.

Kurslitteratur
Delas ut under kursen.

kursuppgifter

Kursuppgift 1
Välj en lämplig databas med patentinnehåll och gör en sökning inom ditt forskningsområde. Identifiera fyra relevanta patent med fullständig text.

 • Läs och sammanfatta det tekniska innehållet med dina egna ord för varje patent (1/2 - 1 A4-sida totalt för de fyra patenten).
 • För varje patent: gör en korrekt hänvisning till patentet, redogör för patentfamiljens storlek och notera omfattningen av efterföljande patenthandlingar som anför patentet som teknikens ståndpunkt (all hittills känd teknik).
 • Ange vilken databas du hämtade informationen från och inkludera en kort beskrivning av nyckelord/ patentklassificeringskoder som du använde för att hitta dokumenten.
 • Beskriv den rättsliga statusen på ansöknings-/beviljandenivå för hela patentfamiljen.


Obs! Om du forskar inom ett område där patent är av mindre betydelse, vänligen kontakta kursansvarig för vägledning.

Kursuppgift 2
Förbered ett "NABC" -dokument för ett projekt inom ditt forskningsområde. Dokumentets omfattning bör vara 1-2 sidor och skrivas med målsättningen att locka en potentiell investerare. Lägg särskilt fokus på delarna N, B och C.

Kursuppgift 3
Förbered en inventering av de olika typerna av IP som skapas i ett forskningsprojekt, hur IP potentiellt kan skapa värde och genomslag och hur du borde eller skulle kunna skydda IP. Projektbeskrivningen behöver inte vara detaljerad eller innehålla specifika resultat/uppfinningar men bör fokusera på de typer av IP som kan skapa värde i projektet samt dess svagheter.

avslutad kurs

Efter avslutad kurs bör du:

 • förstå de grundläggande begreppen och formerna av IP.
 • kunna hitta, utvärdera och identifiera teknisk information från patentlitteratur inom ditt forskningsområde.
 • ha tillägnat dig kunskap om några verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiell perspektiv.
 • förstå hur man identifierar och skyddar IP-tillgångar inom ett projekt.


För att bli godkänd på kursen behöver du:

 • närvara vid samtliga fyra seminarier
 • slutföra de tre uppgifterna (mer detaljerade instruktioner lämnas i samband med seminarierna)
   

kontakt

För frågor om kursen är du välkommen att kontakta kursansvarig: Nhils Forslund, UU Innovation