Pilotsatsning hjälper forskare att hitta samarbetspartners

2018-11-05

Anna Franzén, UU Innovation.

Hallå där… Anna Franzén, samverkansledare vid UU Innovation och kontaktperson för det nya finansieringserbjudandet, Bygg för framtiden, som ger stöd åt forskare att hitta samarbetspartners inför specifika större utlysningar.

Vad handlar Bygg för framtiden om?
– Vi har sett att forskare kan behöva stöd för att hitta rätt samarbetspartners utanför akademin, inför större utlysningar. Syftet med Bygg för framtiden, BFF, är att tillgängliggöra medel som ska underlätta för forskare att bygga konsortier inför större utlysningar där minst en extern, icke-akademisk part ska ingå. Exempel på sådana utlysningar är Vinnovas Kompetenscentrum och Utmaningsdriven innovation (UDI), men det handlar också om utlysningar från europeiska finansiärer såsom EIT och IMI. Medel från BFF blir ett komplement till det övriga stöd som UU Innovation kan bistå med för att hitta lämpliga samverkansparter i konsortiebyggande.

Vad är bakgrunden till BFF?
– BFF är en pilotsatsning på Uppsala universitet som gjorts möjlig genom ett Vinnovafinansierat projekt, där vårt universitet är ett av sju medverkande lärosäten. Projektet ska pågå till och med 2020 och syftet är att testa olika former av samverkansfinansiering som sedan ska resultera i rekommendationer och modeller för vidare användning.

Vem kan ansöka och för vad?
– Forskare vid Uppsala universitet som behöver stöd med att hitta samarbetspartners inför en specifik större utlysning, med deadline inom ett år. Man kan söka för omkostnader för mötesarrangemang, till exempel lokal och förtäring, samt för resor för anställda på Uppsala universitet till planeringsmöten och till potentiell extern partner.

Hur går ansökan till?
– Ansökningar tas emot löpande, det går bra att söka redan idag! Ansökningsformuläret finns på vår hemsida och besked lämnas normalt inom två veckor. Pengarna betalas ut efter det att vi fått in en kortfattad rapportering om utfallet av aktiviteten.

Aktuellt