Samverkan för tillgängliga och fungerande antibiotika

2018-11-28

Enrico Baraldi, professor vid institutionen för teknikvetenskaper, leder arbetet i den samverkansplattform som vill säkra tillgängligheten till befintliga antibiotika. Här i samspråk med Cecilia Nilsson vid UU Innovation som stöttar arbetet.

Behovet av att säkra tillgängligheten till befintliga antibiotika i Sverige och att dessutom utveckla dessa vidare var startskottet för samverkansplattformen PLATINEA. Idag driver flera universitet, sjukvården, myndigheter och läkemedelsföretag arbetet framåt.

PLATINEA, (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika), är i grunden ett led i att bekämpa antibiotikaresistens. Genom att optimera antibiotikaanvändning kan livslängden för befintliga antibiotika öka. Ett problem att lösa är hur antibiotika som idag inte är lönsamma, men som sjukvården behöver, ska bli tillgängliga.

– Innovationen är själva systemet för att skapa en hållbar marknad för antibiotika, förklarar Enrico Baraldi. Han är projektledare för PLATINEA och professor vid institutionen för teknikvetenskaper på Uppsala universitet.

Idén väcktes i slutet av 2016 under en AIMday då olika typer av organisationer, företag, myndigheter och forskare möts under en dag för att diskutera behovsdrivna frågeställningar i skräddarsydda grupper. Läkemedelsbolaget Meda hade formulerat två frågor som väckte Enrico Baraldis intresse. Den ena handlade om hur tillgängligheten på redan existerande antibiotika ska kunna säkras på den svenska marknaden. Den andra handlade om vidareutveckling av redan existerande antibiotika.

– Det är väldigt svårt för sjukvård, myndigheter och företag att hitta forum för att diskutera öppet och att samverka. Framförallt handlar det om risken för jäv. Om universitet som neutral part kan erbjuda en sådan plattform ökar möjligheterna att samverka till nytta för samhället, säger Enrico Baraldi.

Ganska snart fick han kontakt med Cecilia Nilsson som är samverkansledare på UU Innovation. Hon kunde stötta med det praktiska kring samverkan och UU Innovation bidrog med medel till en förstudie. I förstudien kunde Enrico Baraldi tillsammans med Meda fortsätta att knyta kontakter med de instanser han förstod saknade en plattform för öppna diskussioner.

– Lägligt nog dök det upp en utlysning från Vinnova ungefär samtidigt, inom programmet Utmaningsdriven Innovation, säger Cecilia Nilsson.

Hon tycker att det är väldigt kul att försöka få experter att dra åt samma håll i ett samarbetsprojekt.

– När det övergripande målet är samma och allas engagemang genomsyrar diskussioner, kan man också lösa eventuella meningsskiljaktigheter enklare. Att samverka är en fantastisk möjlighet och det är berikande att vidga sina vyer, säger hon.

Projektet beviljades stöd av Vinnova. Det gav Enrico Baraldi möjlighet att fortsätta bygga ut konstellationen av deltagare och tillsammans med dem formulera syftet med PLATINEA. Plattformen och innehållet växte fram i tre workshops där sammanlagt representanter för 14 organisationer deltog tillsammans med Enrico Baraldi och Cecilia Nilsson. Workshoparna innehöll flera olika moment, som gruppdiskussioner och gemensam identifiering av relevanta framtida mål och aktiviteter.

– Jag tror att alla kände att de blev medskapare av PLATINEA, säger Cecilia Nilsson.

Kortfattat enades gruppen om att gå vidare med fyra områden, eller arbetspaket, som tillsammans ska bidra till förbättrad tillgänglighet och användning av existerande antibiotika i Sverige. Det första området handlar om att inventera vilka antibiotika det finns behov av samt att hitta kunskapsluckor om effekt av antibiotika. Det andra området handlar om interventionsstudier för rationell antibiotikaanvändning där kunskap som tas fram ska kunna spridas nationellt. Det tredje området ska hantera prekliniska och kliniska optimeringsstudier och det fjärde området kartlägger alla faktorer som påverkar tillgängligheten i antibiotikas leveranskedjor.

I samverkansplattformen PLATINEA ingår idag 15 aktörer från myndigheter, vården, akademi och industri. Projektet har fått stöd från Vinnova i ytterligare ett steg för att fortsätta sitt arbete.

– Vinnovas finansiering är väsentligt för att skapa en struktur och processer som övervinner barriärerna till samverkan som annars finns mellan akademi, myndigheter, industri och vård. Denna finansiering tillåter även PLATINEA att genomföra konkreta aktiviteter som levererar värdefulla resultat till svenska sjukvården såsom ny medicinsk evidens om hur antibiotika skall användas, nya metoder för att bevara deras värde genom rationell användning, samt nya rutiner och ekonomiska modeller för ökad tillgänglighet, säger Enrico Baraldi.

De 15 parter som ingår i PLATINEA är: Folkhälsomyndigheten, sjukvårdsaktörerna Uppsala Akademiska Sjukhuset, Strama (Nationellt programråd mot antibiotikaresistens), Skånes Universitetssjukhus och Karolinska Sjukhuset/Astrid Lindgrens Barnsjukhus, akademi och forskningsinstituten Uppsala universitet, Linköpings universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och RISE (Research Institutes of Sweden), företagen Mylan, MSD och Recipharm, samt Läkemedelsindustriförening (LIF med personal från Pfizer), och Apotekarsocieteten (med personal från Region Kronoberg och Region Östergötland).

Aktuellt