Forskare lär sig ta vara på sina tillgångar

2019-10-10

Christin Wendel på PRV ser fram emot ett fortsatt samarbete med UU Innovation kring utbildningsinsatser i immaterialrättsfrågor för Uppsala universitets forskare och doktorander. Foto: Maya Estelle.

På Uppsala universitet pågår den femte omgången av en doktorandkurs i immaterialrätt i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.
– Med grundläggande koll på immaterialrätt undviker forskaren att uppfinna hjulet igen och blir bättre rustad att skapa ytterligare värde av sin forskning, menar Christin Wendel på PRV.

Immaterialrätt handlar om ägandeskap över en kunskapstillgång. Och var finns kunskapstillgångar om inte i akademin? Att öka forskares medvetenhet om de potentiellt mycket värdefulla tillgångar de skapar är utgångspunkten för PRVs engagemang.

– Vi vill bidra till att forskare tar medvetna beslut om riktningen för sin forskning och tänker strategiskt kring de tillgångar de skapar. Därför behövs grundläggande kunskap om hantering av kunskapstillgångar med hjälp av upphovsrätt, patent, designskydd och varumärkesskydd, säger Christin Wendel som är strategisk samordnare för PRVs aktiviteter mot universitet och högskolor.

PRV är Sveriges center för immaterialrätt och har som ständig uppgift att höja medvetenheten om immaterialrättens roll för innovation, arbetstillfällen och tillväxt i Sverige. Sedan 2016 har PRV dessutom haft ett utökat uppdrag att jobba med kunskapshöjande insatser mot vissa utpekade målgrupper, däribland forskare och andra aktörer på Sveriges lärosäten.  

Inom ramen för det utökade uppdraget har PRV erbjudit sin expertkunskap till alla lärosäten. Utbildningsinsatser har oftast utformats och genomförts i samarbete med lärosätenas innovationskontor.

– Vi hittade tidigt Uppsala universitet som en samarbetspartner och kunde börja jobba med UU Innovation när uppdraget var nytt, berättar Christin Wendel som betonar att en nyckel till doktorandkursens framgång har varit att UU Innovations affärsrådgivare och immaterialrättsspecialister medverkar.

– Kursens upplägg bygger på vår växelverkan. PRVs roll är att skapa medvetenhet och grundkunskaper om de olika immaterialrättsliga verktyg som finns och hur de spelar en viktig roll för nyttiggörande av kunskapstillgångar generellt på lärosätena. UU Innovation sätter teorin i ett praktiskt sammanhang och ger forskarna en personlig kontakt med de rådgivare som kan ge stöd framåt i forskarnas egna projekt.

Sökning i patentdatabaser ger koll på forskningsfältet

Kursen innehåller också en introduktion till hur man söker information inom sitt forskningsområde i patentdatabaser. Patentdatabaser är en omistlig informationskälla som alltför få forskare känner till, menar Christin Wendel.

– Patentansökningarna innehåller teknisk information som inte alltid går att hitta i vetenskapliga publikationer. Att komplettera sin analys med patentinformation ger därför en mer heltäckande bild av kunskapsläget inom ett forskningsområde. Det finns exempel på forskare som lagt om inriktningen på sin forskning efter att ha insett att deras idéer utforskats och patentsökts av andra.

Christin Wendel berättar vidare att det finns kostnadsfria sökverktyg tillgängliga på nätet som kan ge en översiktlig bild av läget.

Men hur enkelt är det egentligen att gräva i patentinformation?

– Behöver man högre kvalitet i sökningen eller hjälp att tolka informationen kan man behöva köpa den tjänsten. För forskarna vid Uppsala universitet finns dock en guldgruva eftersom UU Innovation både kan göra sökningen och bistå med att tyda resultaten. Att med UU Innovations hjälp kunna lägga upp en immaterialrättsstrategi är en verklig tillgång för forskarna och förtjänar mer uppmärksamhet, säger Christin Wendel.

doktorandkursen i korthet

Doktorandkursen i immaterialrätt och kommersialisering består av fyra seminarier och ger 3 hp. Den riktar sig till doktorander, forskare och övriga medarbetare från samtliga vetenskapsområden vid universitetet. Kursansvarig är Nhils Forslund vid UU Innovation.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-03-30