IP-rådgivning

Skydda din idé

Vi hjälper dig att skydda dina forskningsresultat på rätt sätt.

Parallellt med din publiceringsstrategi kan det vara viktigt att fundera på hur nya resultat från din forskning kan hanteras. Någon form av skydd av intellektuella tillgångar, IP, är ofta en förutsättning för framgångsrik kommersialisering av en idé. Och att skydda sin idé redan från början ökar sannolikheten att lyckas, och publiceringar behöver inte försenas.

Patent, varumärken, design och upphovsrätt är några exempel på hur en idé kan skyddas.Vi hjälper till att utreda och föreslå vilka former som passar din idé bäst.

Genom att involvera oss redan i ett tidigt skede kan vi hjälpa till att utveckla en hållbar strategi för att skydda idén utifrån din specifika situation.

Riktlinjer avseende IP vid Uppsala universitet

Inom akademin är intellektuellt skapande, delandet av idéer och öppenhet centrala värdegrunder. Intellektuella tillgångar (IP) är ett naturligt resultat av arbete inom den akademiska miljön och Uppsala universitet vill säkerställa att universitetets och den anställdas intressen tillvaratas, samtidigt som öppenhet och fortsatt spridning av kunskap måste eftersträvas. Uppsala universitet har därför tagit fram riktlinjer för hur IP skapade vid universitetet ska hanteras. Dessa utgör till exempel ett stöd vid externfinansierad forskning som villkoras med att finansiären övertar eller får rätt att använda resultaten av forskningen.

Läs mer

Patent - ett strategiskt instrument

Ett patent är ett skydd för ny teknik i vid bemärkelse. Om en uppfinning är tänkt att licensieras till ett företag eller användas som bas i ett nystartat bolag är patent i regel en förutsättning. I ett första steg hjälper våra IP-rådgivare till att utreda förutsättningarna för patentskydd genom bland annat nyhetsgranskning och bedömning av möjligheten att patentera.

För att kunna skapa ett kraftfullt patentskydd krävs medveten planering av fortsatta forskningsexperiment och publicering. Du kan inte få patent på en uppfinning som redan är publicerad och därför är det viktigt att göra saker i rätt ordning. Sammanfattningsvis innebär det att du först måste skydda dina resultat genom att lämna in en patentansökan innan du publicerar dem på en konferens eller i en artikel.

Vi erbjuder utbildning i IP-frågor

Vill du lära dig mer om patent och annan immaterialrätt och vad som är viktigt att tänka på när forskning kommersialiseras eller nyttiggörs på annat sätt?

UU Innovation erbjuder utbildning i IP-frågor för större och mindre grupper av både forskare och studenter. Doktorandkurser, föreläsningar och workshops anpassas till din forskar- eller studentgrupp.

Vi kommer gärna och besöker din forskargrupp eller institution!

Välkommen att kontakta våra IP-rådgivare!

Rådgivning och stöd för samarbetsavtal

Vid samarbeten mellan akademiska forskare och företag och/eller andra organisationer är frågor som rör immateriella rättigheter och ägandeskap ofta centrala. Det är därför viktigt att ha genomtänkta samarbetsavtal, som reglerar rättigheterna för alla involverade parter. Samarbetsavtal reglerar bland annat rätten till resultat och regler för publicering.

I samarbete med juridiska avdelningen kan UU Innovation hjälpa till med rådgivning, arbetsmodeller och avtal, så att ett samarbetsprojekt kan drivas på ett sätt som gagnar alla parter.

Kontakta oss gärna med dina frågor om avtal, uppfinnarskap, ägarskap, rättigheter etc. i olika typer av samarbetsprojekt.

Intervju: "Behovet är större än vad många tror och känner till"

Sofia Nikolopoulou är IP-rådgivare på UU Innovation. Hon och hennes kollegor hjälper dagligen forskare vid Uppsala universitet, SLU, Karolinska Institutet och KTH med frågor som rör patent- och immaterialrätt.

– Om man vill kommersialisera en idé eller ett forskningsresultat finns det olika vägar att gå. Det är mycket att tänka på för en enskild forskare, men där kan vi hjälpa till. Vi har mycket lång erfarenhet av IP-frågor och IP-strategier, och vi har en förståelse för forskarvardagen. Vi har även bra kontakter med bland annat patentbyråer som vi kan lotsa vidare till, säger Sofia Nikolopoulou.

Förutom att erbjuda stöd i form av rådgivning, nyhetsgranskningar och patenterbarhetsutredningar, utbildar UU Innovations IP-rådgivare såväl studenter som forskare.

– Vi håller ett stort antal utbildningstillfällen per år, av varierande omfattning. Vi får förfrågningar inte bara från forskargrupper och institutioner på vårt eget universitet, utan även från andra lärosäten i Sverige, departement och myndigheter, berättar Sofia Nikolopoulou.

Generellt beror utbildningsupplägget på vad som efterfrågas men fokus ligger sällan på rena lagar och regler. Ofta används praktiska exempel med ett antal fallstudier som ska efterlikna verkliga situationer som många akademiska forskare kommer stå inför, förr eller senare.

– Vår förhoppning är att öka medvetenheten om den här typen av frågor och att forskarna ska känna igen ”triggers” så att de vet vad de behöver hjälp med, och när, säger Sofia Nikolopoulou.

Hon ser gärna att fler kontaktar UU Innovations IP-rådgivare och menar att behovet är större än vad många tror och känner till.

Avtalsfrågor i samband med samarbetsprojekt och ”sponsrade” projekt är ett exempel där det finns många IP-frågor att ta hänsyn till. Hon betonar också att tiden är en viktig aspekt för den som önskar kommersialisera forskningsresultat och idéer. Ju tidigare en IP-rådgivare kopplas in desto bättre. Sannolikheten att lyckas ökar betydligt, och publiceringarna behöver inte försenas, om man gör rätt från början, avslutar Sofia Nikolopoulou.

Sofia Nikolopoulou