Kunskap till nytta

Välkommen till UU Innovation. Vi jobbar för att kunskap och forskning från Uppsala universitet ska skapa nytta i samhället och omvandlas till innovationer för en bättre värld.

Vårt uppdrag

Innovationer för en bättre värld

UU Innovation verkar för ett ökat nyttiggörande av forskning och kunskap från Uppsala universitet. Vi skapar nya omvärldskontakter och kopplar samman behov i omvärlden med universitetets forskning, för ömsesidig nytta. På så vis medverkar vi till att stärka både universitetet, näringslivet och samhället.

Vi stimulerar och stöttar forskare och studenter att kommersialisera, eller på annat sätt nyttiggöra, idéer och kunskap i form av nya tjänster eller produkter.

Vi är en dörr in till Uppsala universitet för företag och organisationer och bidrar till kontaktskapande, kunskapsutbyte, nya samarbeten och partnerskap.

Vi är också ett stöd för universitetsledningen i strategiska frågor som rör universitetets samverkan med omgivande samhälle. Det innebär bland annat att vara en resurs i Uppsala universitets partnerskap med företag och organisationer och i EU-samarbeten med innovationsfokus.

Ett av världens 100 bästa universitet

Många företag och organisationer, av olika storlekar och från olika branscher och sektorer, har ett aktivt forsknings- och utvecklingssamarbete med forskare eller forskargrupper på Uppsala universitet. Det kan bestå av allt från samarbete med en enskild forskare, till större samfinansierade projekt och partnerskap. Uppsala universitet har en stor ämnesmässig bredd och är dessutom ett av världens 100 bästa universitet. Sannolikheten är därför stor att vi kan hitta en matchning mellan behoven i din verksamhet och kompetens vid universitetet.

Vill du bli en av dem som utvecklar sin verksamhet genom en närmare relation till Uppsala universitet? Välkommen att kontakta oss på UU Innovation!

Vi är del av ett starkt innovationssystem

Ekosystemet för innovationsstöd kring Uppsala universitet är ett av de bästa i Sverige och är internationellt konkurrenskraftigt. Här finns en sammanhållen och effektiv innovationsmiljö som kan erbjuda stöd från tiden innan en idé föds till fullfjädrad verksamhet eller annat önskat resultat.

Ett nätverk som gynnar dig

UU Innovation och flertalet av de övriga centrala aktörerna i Uppsalas innovationssystem finns på samma adress i Uppsala Science Park. Kontakt- och beslutsvägarna är enkla, öppenheten stor, och aktörerna kan snabbt få tillgång till en bredare bas av resurser än vad som finns i den egna organisationen. Det skapar gynnsamma förutsättningar för innovationsutveckling i Uppsalaregionen.

UU Innovation har byggt ett robust stöd för forskare och studenter som är knutna till Uppsala universitet. Företag och organisationer som söker samarbete med universitetet som ett led i sitt forsknings- och utvecklingsarbete, kan också ta hjälp av oss. Vårt nätverk är en styrka som gynnar dig, oavsett om du finns inom eller utanför akademin.

Innovationskontoret - ett regeringsuppdrag

År 2008 fick Uppsala universitet en möjlighet att utveckla ett innovationskontor med uppgiften att öka nyttiggörande av forskning. Utvecklingen av innovationskontoret skulle ske i nära samarbete med andra universitet och högskolor i regionen.

Uppsala universitets ledning beslutade att införliva innovationskontoret i UU Innovations verksamhet, som sedan 2007 har stöttat forskare och studenter på universitetet med nyttiggörande genom kommersialisering och samverkan med näringsliv och samhälle.

Stöd till Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle

UU Innovation fick i och med innovationskontoret ett ansvar för att utöka samarbetet med de lärosäten i regionen som inte fick möjlighet att upprätta ett innovationskontor. En överenskommelse om samverkan finns med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Tillsammans med dessa lärosäten strävar vi efter att:

  • Utveckla och stärka innovationsverksamheten vid respektive lärosäte.
  • Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte möjliggöra ett effektivt, hållbart och behovsanpassat innovationsstöd för att på bästa sätt stödja nyttiggörande av forskning och kunskap.
  • Stimulera lärosätesövergripande projekt inom såväl samverkan som kommersialisering.

Samarbetet innebär även att högskolorna vid behov kan nyttja de funktioner och den specialistkompetens som byggts upp inom UU Innovation, bland annat gällande IP/patent, finansieringsverktyg och samverkansmetoder.

Fler stärkande samarbeten

Ett mycket nära samarbete finns också med innovationskontoren vid KTH och Karolinska Institutet samt SLU, som tilldelades ett eget innovationskontor 2012. UU Innovation har  också ett etablerat samarbete med övriga aktörer i Uppsalaregionens innovationssystem.

Innovationer inom energi, material och hälsa

Uppsala universitet ingår i tre av fem konsortier inom EU-samarbetet European Institute of Technology (EIT) som ska göra Europa innovationsledande i världen. Uppsala universitet medverkar inom energi, KIC InnoEnergy, råmaterial, KIC EIT Raw Materials och hälsosamt liv och aktivt åldrande, KIC EIT Health. I konsortierna ingår forskningsinstitut, industri och flera av de ledande universiteten i Europa.

UU Innovation är involverade i EIT Raw Materials och EIT Health för att hjälpa fram nya innovationer inom material och hälsa.