Stärkt regional samverkan för ökat nyttiggörande av forskningsresultat

2016-06-15

Pirkko Tamsen, chef för UU Innovation ser fram emot det närmare samarbetet med Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna kring utveckling av innovationsverksamhet.

Uppsala universitet har under flera års tid arbetat aktivt med att stimulera nyttiggörande av forskningsresultat för att möta behoven i samhället. Genom en överenskommelse om ökad samverkan mellan Uppsala universitets innovationskontor och Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna ska det regionala innovationsstödet nu utvecklas och stärkas.

UU Innovation ger, i enlighet med uppdrag i regleringsbrev, stöd till Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna för kommersialisering och nyttiggörande av kunskap. I syfte att utveckla och i högre grad anpassa stödet till regionala förutsättningar har lärosätena ingått en överenskommelse om samverkan och resursfördelning.

Överenskommelsen ska bidra till att utveckla och stärka innovationsverksamheten vid respektive lärosäte och genom ökad grad av samverkan underlätta erfarenhetsutbyte, lärande och gemensam utveckling av ett hållbart och behovsanpassat innovationsstöd. Satsningen innebär också att funktioner och specialistkompetens som byggts upp inom UU Innovation, bland annat IP, finansieringsverktyg och samverkansmetoder kan nyttjas i enlighet med de behov som finns vid högskolorna. Vidare ska samarbetet mellan lärosätena stimulera gemensamma projekt inom såväl samverkan som kommersialisering. 

– Det är glädjande att vi nu kopplar oss närmare samman för att samla kompetens och gemensamt utveckla det regionala innovationsstödet. Samarbetet kommer att främja nyttiggörande i samhället av forskning och utbildning och underlätta kunskapsutbyte mellan oss och andra aktörer i regionen, säger Pirkko Tamsen, chef för UU Innovation

En referensgrupp bestående av representanter för samtliga lärosäten har inrättats för att planera och följa upp arbetet inom ramen för överenskommelsen.