Året i korthet vid Uppsala universitetets innovationskontor

2016-03-22

AIMday Välfärd som arrangerades i mars lockade många deltagare till Campus Blåsenhus.

Sammanfattning av resultat och aktiviteter från UU Innovations verksamhet för 2015.

103 idéer och 50 kommersiella projekt
Under årets utvärderades 103 idéer inom en rad områden, bland annat människa och samhälle, energi, miljö, material, mekanik, IT, läkemedel och bioteknik. Totalt 160 personer, från studenter till professorer, står bakom idéerna, varav fyra femtedelar sökte stöd hos UU Innovation för första gången. UU Innovation arbetade aktivt med 50 projekt för att ytterligare undersöka och utveckla den kommersiella potentialen.

97 affärsidéer och 34 nya företag av studenter
UU Innovation stödjer Drivhuset Uppsala som hjälper studenter att förverkliga sina idéer. Drivhuset har under året stöttat 97 affärsidéer från studenter och hjälpt dem starta 34 nya företag.

Partner till topprankad inkubator
UU Innovation är partner till UIC som under året rankades som tionde bästa företagsinkubator med en universitetskoppling i världen och femte bästa i Europa enligt UBI Global. Genom det nära samarbetet kunde 16 kommersiella projekt förmedlas till platser i UICs affärsutvecklingsprogram. 

Ökar kunskapen om immaterialrättsliga aspekter i forskning och innovation
Universitetets forskare och studenter efterfrågar utbildning inom IP-frågor. UU Innovations IP-rådgivare genomförde totalt 30 utbildningstillfällen, både inom poänggivande och icke poänggivande kurser, och medverkade i den nationella forskarskolan inom ”Drug Delivery and Development” på Karolinska Institutet, där både doktorander och post-docs deltog.

Uppsalakoncept underlättar samverkan akademi-näringsliv världen över
Konceptet AIMday utvecklades av UU Innovation redan 2008. Flera lärosäten världen över har använder nu möteskonceptet på licens av Uppsala universitet. University of Oxford arrangerar sin första AIMday på temat Digital Health i juni i år. Under 2015 genomfördes totalt nio AIMday i Sverige, Storbritannien och Sydafrika. Sammanlagt deltog 89 organisationer med 150 frågeställningar som diskuterades med akademiska forskare. Vid Uppsala universitet arrangerade UU Innovation fyra AIMday med tema välfärd, material, sakernas internet respektive diagnostik och biomarkörer.

Tidig finansiering sänker trösklar för nya samarbeten
Under 2015 bidrog UU Innovation till att många nya samarbeten mellan forskare och icke-akademiska organisationer kunde inledas, bland annat genom att hitta tidig finansiering. Projekt med en tydlig ömsesidig nytta för båda parter beviljades totalt drygt 3 miljoner kronor.

Fyra nya investeringar för holdingbolaget
Universitetets holdingbolag, UU Holding, investerade i fyra nya företag baserade på idéer som fått tidigt stöd av UU Innovation. Bolagen är: Boardie AB, Emplicure AB, Dicot AB och Genagon Therapeutics AB.

Attraktiva avknoppningsbolag
2015 var ett framgångsrikt år för många av bolagen i UU Holdings portfölj, som tillsammans attraherade mer än 340 miljoner kronor i riskkapital. Vid slutet av året hade holdingbolaget 52 bolag inom skilda branscher i sin portfölj.

 

Om UU Innovation
UU Innovation hjälper forskare och studenter vid Uppsala universitet att kommersialisera eller på annat sätt nyttiggöra kunskap och idéer. Genom att tidigt i processen ge rådgivning och stöd för affärsutveckling, finansiering, skydd av immateriella rättigheter och samverkan kan fler idéer bli till nya produkter och tjänster som skapar nytta i samhället. Vi har ett nära samarbete med andra aktörer i Uppsalas innovationssystem, exempelvis Drivhuset Uppsala, UU Holding och företagsinkubatorn UIC som kan erbjuda ytterligare stöd till de idéer och projekt som vi initialt stöttar.