Satsning på välfärdsnätverk baserat på samverkan

2015-10-13

Vår välfärd är ett angeläget ämne som berörs inom många forskningsdiscipliner vid Uppsala universitet, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap. Genom att etablera ett forskarnätverk inom välfärdsområdet vill UU Innovation stärka både forskning och samverkan med omgivande samhälle.

Tanken med nätverket är att underlätta samverkan mellan olika vetenskapsdiscipliner och med det omgivande samhället.

– Syftet är att bidra till inspiration, kompetensinventering och kontaktytor som möjliggör för forskare att agera med förankring i ett större sammanhang vid till exempel forskningsansökningar, förhandling om dataaccess och utformning av utbildningar, säger Sara Jernberg, samverkansledare vid UU Innovation.

Vid Uppsala universitet pågår mycket forskning som på olika sätt berör vad många skulle benämna som centrala välfärdsfrågor. Det gäller inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap. Exempel är utvecklingen för vårdens och skolans professioner, medborgarinflytande, segregering, avfolkning och civilsamhällets roll i förhållande till staten. Frågorna finns belysta från både nutida och historiska perspektiv och genom både kvalitativa och kvantitativa metoder.

– Välfärdsområdet räknas till de stora samhällsutmaningarna och är aktuellt för utlysningar av forskningsmedel och forskning i samverkan med omgivande samhälle, säger Sara Jernberg.  

UU Innovation har under många år, och inom en rad områden, stimulerat kunskapsutbyte mellan forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och det omgivande samhället. Områden som religionens roll i samhället, åldrande, regional utveckling samt ledning och styrning av offentlig verksamhet knyter alla an till det större välfärdstemat. UU Innovation satsar nu på särskilt på välfärdsområdet i samråd med ledningen för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.  

Senast i mars i år arrangerade UU Innovation en AIMday på välfärdstemat där ett 50-tal forskare bidrog i diskussioner kring 27 behovsmotiverade frågor från företag, offentliga och ideella organisationer. UU Innovation har även en pågående dialog med Försäkringskassans välfärdsakademi för arbetsgivare, som ett sätt att identifiera konkreta behov av kunskap och samarbete.

– Att etablera ett forskarnätverk känns som ett naturligt steg och är en satsning vi tror på för att ytterligare stärka både forskning och samverkan inom välfärdsområdet. En stark forskningsmiljö i kombination med ett brett nätverk av externa intressenter är en grundförutsättning för den framgångsrika innovationsmiljö vi vill bidra till att skapa, säger Sara Jernberg.

Som ett led i etableringen av forskarnätverket bjuder UU Innovation in till ett välfärdsseminarium den 20 oktober där forskare kan ta del av presentationer av kollegor inom välfärdsområdet på Uppsala universitet.

Tid och plats:
Tisdag 20 oktober, kl. 13-17
Sal 12:128 i Blåsenhus, von Kraemers Allé 1E.

Se hela programmet här.

För mer information, kontakta:
Sara Jernberg, samverkansledare vid UU Innovation
018-471 1933
sara.jernberg@uuinnovation.uu.se