Doktorander och examensarbetare belönas för innovationer

2015-05-12

Idag offentliggjorde Ångström Academy vid Uppsala universitet vilka som är årets innovationsstipendiater. Stipendiet delas ut till doktorander eller examensarbetare som bedriver forskning tillsammans med industrin eller utvecklar forskningsidéer med kommersiell potential. Årets stipendiater forskar kring systemdesign för detektorer, mikronålar, cachehierarki för processorer, vätgasproduktion från grönalger och skräddarsydda material.

Ett innovationsstipendium på 20 000 kronor och två på 10 000 respektive 5 000 kronor vardera delas ut till doktorander och examensarbetare som bedöms ha nått extra långt i sina strävanden mot samarbete med industrin och kommersiell potential. Stipendiet är instiftat av Innovationsstiftelsen Handelsbanken Uppsala.

Årets stipendier tilldelas:

Stipendium på 20 000 SEK:
Doktoranden Martin Berglund vid avdelningen för Mikrosystemteknik, för sitt arbete med en nydanande detektor som möjliggör analys av betydligt mindre provmängder än dagens teknik samtidigt som den erbjuder högre stabilitet och känslighet än gängse metoder. Detektorn möjliggör utvecklingen av helt nya systemdesigner för detektorer men också förbättringar hos befintliga instrument för gasanalys. Redan finns nära samarbeten med företagkring deras befintliga system för gasanalys. Tekniken är patenterad och har erhållit medel från VINNOVA för en kommersialiseringsprocess.

Stipendium på 10 000 SEK:
Doktoranden Bing Cai vid avdelningen för Tillämpad Materialvetenskap, för sitt arbete med att ta fram en första biokeramisk mikronål för läkemedelsdosering. Biokeramer har tidigare främst använts i ben och tandimplantat. Bing Cai är den första forskare som kunnat publicera läkemedelsfrisättning från de biokeramiska mikronålarna. Mikronålarna når bara det yttersta hudlagret har fördelen att de smärtfritt levererar små molekyler läkemedel samt vacciner och proteiner med minimal infektionsrisk. De biokeramiska nålarna har testats i prekliniska modeller och arbete pågår med att utveckla produktionsmetoden. Resultaten har patentskyddats.

Stipendium på 10 000 SEK:
Doktoranden Andreas Sembrant vid avdelningen för Datorteknik, Institutionen för Informationsteknologi, för sitt arbete med att utveckla en ny energisnål och effektivare cachehierarki för processorer vilket leder till längre batteritider för t.ex. smartphones och lägre energikostnader för servrar. Andreas Sembrants energisnåla cachehierarkilösning bygger på att data spåras och lagras i rätt cachenivå istället för att som i tidigare energikrävande sätt blint lagra och leta efter data i alla cachenivåer. Andreas har publicerat och presenterat resultaten på de högst rankade konferenserna inom datorarkitekturforskning, ansökt om två US patent och bildat ett startup företag. Det pågår dialog med flera företag i USA.

Stipendium på 5000 SEK:
Examensarbetaren Alex Basu vid avdelningen för molekylär biomimetik, för sitt arbete med att utveckla ett inkubatorsystem för reproducerbar vätgasproduktion från grönalger. Den aktuella grönalgen Chlamydomonas Reinhaardtiis kräver endast vatten och solenergi för framställning av vätgas och är en miljövänlig energiproducerande process. Alex Basus forskningsresultat kan vara till hjälp vid design av bioreaktorer för framtida storskalig vätgasproduktion.

Stipendium på 5000 SEK:
Examensarbetaren Simon Gustafsson vid avdelningen för Nanoteknologi och Funktionella Material för sitt arbete med att utveckla materialet Upsalite® och dess tillverkningsprocess så att vissa av materialegenskaperna nu kan skräddarsys. Kunskap om hur nya processparametrar påverkar materialegenskaper förväntas ge unika möjligheter att skräddarsy lösningar inom flera applikationsområden; till exempel både för fuktupptag-tillämpningar och i medicinska applikationer. Redan i dag kan Simon Basu framställa Upsalite® med de materialegenskaper som flera företag efterfrågat.