Företag och forskare samverkar inom projektet SciLife Innovation

2014-02-10

Inom ramen för SciLife Innovation har VINNOVA nyligen beviljat finansiering för två forskningsprojekt mellan företag och forskare vid Uppsala universitet och SciLifeLab.

Båda projekten koordineras av SciLife Innovation. Det är ett projekt för partnerskap mellan företag och akademi som drivs av Uppsala universitet och KI. Syftet är att skapa modeller för hur företag och forskare kan samarbeta i områden där ömsesidigt intresse finns och därigenom skapa praktisk tillämpning för forskningsresultat inom industrin och på lång sikt i vården.  

Ett av projekten syftar till att undersöka hur ett nytt innovativt drug delivery system fungerar i cellmiljö. Projektet är ett samarbete mellan Candix AB och Marjam Ott vid avdelningen för tillämpad materialvetenskap och manager för SciLifeLab’s BioMat facilitetet och parterna fick tillsammans 378 000 kronor från VINNOVA.
Candix AB, i samarbete med Nanexa AB, utvecklar nanocontainrar för administration av läkemedel. Deras patentskyddade nanoteknologiplattform möjliggör flexibel design av systemen för optimal funktion.   

- Det är möjligt att skräddarsy våra nanocontainrar så att de till 90 procent innehåller läkemedel som kan frisättas kontrollerat, vilket ger möjlighet att målrikta läkemedlet och ge förlängd cirkulation i blodet, säger Mårten Rooth, R & D Manager Thin Films och projektledare från Candix och Nanexa.

- Tillsammans med SciLifeLab och Uppsala Universitet får vi nu möjlighet att undersöka hur våra nanocontainrar uppför sig på cellulär nivå.

För SciLifeLab och avdelningen för tillämpad materialvetenskap ger möjligheten att titta på hur celler reagerar på Candix nanomaterial en djupare insikt om yttopografins, kemins samt partikelstorlekens inverkan på den biologiska responsen.

- Pilotprojektet SciLife Innovation är oerhört viktigt för att hjälpa till att etablera kontakt mellan företag och akademi” menar Marjam Ott. I vissa discipliner inom akademien faller det sig naturligt att kontakta och samarbeta med företag, men i många fall stannar forskningen på grundforskningsnivå vilket betyder att väldigt mycket värdefull kunskap faller mellan stolarna.

Det andra projektet som finansierats av VINNOVA syftar till att verifiera en specifik mätmetod för proteinet glicentin, vilket möjliggör ny och ökad kunskap omkring proteinet och dess möjliga roll i utvecklingen av överviktsrelaterad typ 2 diabetes hos barn. Projektet är ett samarbete mellan Mercodia AB och Peter Bergsten vid institutionen för medicinsk cellbiologi och SciLifeLab. Parterna finansieras med sammanlagt 391 500 kronor från VINNOVA.

- SciLife Innovation bidrar till att förverkliga projekt mellan akademi och industri genom att inte bara föra samman personer från dessa två områden utan också genom att aktivt delta i att projekten konkretiseras inom ramen för tex Vinnova. Vi är tacksamma för det arbete och stöd som SciLife Innovation givit oss i denna process, säger Peter Bergsten.