Miljonanslag för strategisk utveckling av samverkansuppdraget

2013-12-09

Uppsala universitet har fått åtta miljoner kronor av forskningsrådet Vinnova för strategisk utveckling av samverkansuppgiften. Projektet syftar till att samordna och strategiskt utveckla de många initiativ som redan tagits vid universitetet. Utöver detta ingår också Uppsala i ytterligare ett projekt som syftar till erfarenhetsutbyte mellan nio lärosäten.

Vinnovas utlysning har syftat till att skapa incitament för samverkan och stärka nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap, med målet att bidra till samhällets utveckling.
 
Uppsala universitet har fått ett eget anslag på åtta miljoner kronor för att utveckla en strategi för samverkan med externa partner, såväl offentliga som privata. Universitetet har redan flera fungerande arenor och modeller för samverkan, tanken är nu att utveckla en strategi för hur dessa används mest strategiskt och vilka som passar för vad. Målet är också att överföra arbetssätten på nya områden. Erfarenheterna kommer att kunna komma till nytta för fler universitet, och tre lärosäten deltar redan inledningsvis: Karolinska Institutet, Lunds universitet, och Linköpings universitet.

Med ytterligare stöd på totalt tolv miljoner från Vinnova deltar Uppsala universitet också i projektet KLOSS (Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan) som involverar nio svenska lärosäten. Syftet är att utveckla och implementera arbetsformer, verktyg och modeller som stärker Sverige som kunskaps- och näringslivsnation samtidigt som lärosätenas forskning och utbildning utvecklas.

Samverkan ska få en tydligare roll som strategiskt verktyg både för utveckling och ökad användning av lärosätenas forskning och utbildning.  Målet är också att öka kunskapen kring strukturer och metoder för utveckling och uppföljning av samverkansinsatser och att förtydliga hur dessa insatser kan meritvärderas.

Genom att dra nytta av varandras erfarenheter och samarbetet inom KLOSS ska lärosätena utveckla en struktur för utbyte mellan lärosätena och i relation till omvärlden. Att se över hur forskares respektive lärares utåtriktade arbete kan vidareutvecklas är en annan viktig punkt.

KLOSS arbete kommer att bedrivas i form av sex delprojekt och ett gemensamt för uppföljning. Delprojektet Mötesplatser och aktiviteter för att utveckla samarbetsrelationer koordineras av UU Innovation vid Uppsala universitet. Hela projektet hålls samman av KTH.

- Nu kan vi ytterligare utveckla samverkan mellan Uppsala universitet och omgivande samhälle och samtidigt dra nytta av den omfattande erfarenhet som vi har vid de olika lärosätena tillsammans, säger Uppsala universitets prorektor Anders Malmberg.